หน้าที่รับผิดชอบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกยินดีต้อนรับ..พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา..  
เมนูหลัก
Home
ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก
แนะนำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
โครงการงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือเวียน
คำสั่ง/ประกาศ   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข้อสั่งการที่ประชุมกรมปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ตารางงานประจำเดือน
รวมสถานการณ์ด้านปศุสัตว์
แผนผังเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน e-operation

การช่วยเหลือภัยพิบัติ
คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ประกาศยุติเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ข้อมูลฟาร์ม


  ข้อมูลฟาร์มมตรฐานด้านปศุสัตว์
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปศุสัตว์ ok
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
โรงฆ่าที่ได้รับ ฆจส.2
ฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน
ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มแพะเนื่อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่พันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มเป็ดพันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้งมาตรฐาน
สถานที่ฟักไข่

รายงานข้อมูลต่างๆ
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานสภาวะการผลิตปศุสัตว์ 
มาตรการประหยัดพลังงาน
PMQA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

Facekbook
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์    
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ
ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ

รวมคลิปข่าว สารคดี ปศุสัตว์
 

ข่าว สารคดี กรมปศุสัตว์

 
  

จำนวนผู้เข้าชม


 
เริ่มนับ 1 มกราคม 2557
 
 


 
 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ...อ่านรายละเอียด..
ใบรับสมัคร ..ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านรายละเอียด..

 
  รายละเอียด...   
 
คลิปประชาสัมพันธ์งานไถ่ชีวิตโค-กระบือ
 
กรมปศุสัตว์แจงกรณีให้บริการทำหมันแก่สุนข-แมว เน้นสัตว์ที่ด้อยโอกาสไม่มีเจ้าของและช่วงรณรงค์เท่านั้น
รายละเอียด รหัสกิจกรรมย่อยของกรมปศุสัตว์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตลาด/สถานที่จาหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
ประกาศกระทรวงเกษตร การตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
ตารางเป้าหมายจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2560
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกแจ้งขอความร่วมมือเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2560  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรม QGIS 2.18.0 การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
โครงการอบรมการสร้างคลิปเสียงและวีดิโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์งานราชการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำหมันแก่สุนัขแมวไม่มีเจ้าของในทุกพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกแจ้งขอความร่วมมือเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย  ตำบลห้วยเฮี้ย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด  "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมด้วย  นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอนครไทย เดินทางมาให้การต้อนรับ  
 more ...
วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์ จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดคลองช้าง บ้านคลองช้าง ม.5 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ในการนี้ ปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และวัสดุปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ปีก more ...
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานที่จำหน่่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดีในการจำหน่าย มีระบบตรวจสอบย้อนกลับฟาร์ม และสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้มาตรฐาน ณ เทสโก้ โลตัสเอ็กช์เพรส สาขาบางระกำ more ...
นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 8 /2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก more ...
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก  โดยจัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดำเนินการ ให้บริการ รักษาพยาบาล สัตว์เบื้องต้น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวให้บริการฉีดยา กำจัดพยาธิภายใน และภายนอกให้กับสุนัข มีประชาชนให้ความสนใจเข้าติดต่อขอรับบริการ จำนวนมาก more ...
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2พิษณุโลก จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies Day) ประจำปี พ.ศ.2561  โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า more ...
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 more ...
วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ที่วัดวังขวัญ หมู่ 2 บ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561 more ...
วันที่ 23 เมษายน  2561 เวลา 15.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับทราบแผนการขับเคลื่อนโครงการ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก more ...
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกิจกรรมภายในงาน ,,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว,,ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว more ...
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม อพก.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 เรื่อง,นโยบายแนวทางการขับเคลื่อน “การตลาดนำการผลิตช่วยเกษตรกร”,การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั้งยืน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ more ...
 
ประกาศแผนจัดซ์้อจ้างสำนักงานนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ เป้าหมาย โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์ปีก
จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดพิษณุโลก
 
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการ
ตลาดสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก
 
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอนุรักษ์ควายไทย
จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดพิษณุโลก  
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิต และการตลาดสัตว์ปีก จังหวัดพิษณุโลก  
ยกเลิก ประกาศจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดพิษณุโลก  
ยกเลิกประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก  
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ 1,137,410.- บาท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ 978,100.- บาท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ 3,318,290.- บาท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจดสรรและราคากลางซื้อวัสดุโครงการรณรงค์เร่งรัด สร้างฟาร์ม
ปลอดโรคในแพะ จํานวน 4 ประเภท
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 314 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 2 รายการ  
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรานิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน  
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ปี 2561  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์ จำนวน 2 คัน  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อพัสดุโค-กระบือ จํานวน 2 รายการ  
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการชำรุด จำนวน 3 คัน  
ราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์มาตรฐานเพื่อการผลิตและเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับภาค
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์มาตรฐานเพื่อการผลิตฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ  
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุงของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อพัสดุการเกษตร (โค-กระบือ) จํานวน 2 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ประกาศ การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศ ผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รอบที่ 2  
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ  
ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รอบที่ 2  
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "โครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้งฯ" จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "โครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้งฯ"  
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้วัสดุการเกษตรโดยวิธีประกสดราคาอีเล็คทรานิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม  
สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และสำนักงานที่เป็นก่อสร้างสำเร็จรูป  
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อปศุสัตว์ โค(เพศเมีย) จำนวน 21 ตัว กระบือ(เพศเมีย)จำนวน 8 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาซื้อปศุสัตว์ โค(เพศเมีย) จำนวน 21 ตัว กระบือ(เพศเมีย)จำนวน 8 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 42 รายการ  
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการจัดระเบียบสุนัขแมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร  
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการจัดระเบียบสุนัข แมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร  
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดระเบียบสุนัขแมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร ปี 2558  
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ โครงการจัดระเบียบสุนัข- แมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 8 รายการ  
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุโค-กระบือโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯปี 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558

 
     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์
การให้บริการด้านปศุสัตว์
เว็บไซต์แนะนำ

พันธุ์สัตว์
โรคสัตว์
คู่มือการเลี้ยงสัตว์
อาหารสัตว์
วัคซีน
ผสมเทียมพ่อพันธ์สัตว์

คู่มือการให้บริการประชาชน
การขออนุญาติจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ใบอนุญาตนำเข้าขายและผลิตอาหารสัตว์
ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม
คลินิครักษาสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สัตวแพทย์สภา
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย

  เจาะข่าวแซบปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                         คลิปข่าวย้อนหลัง...
Inside ปศุสัตว์สองแคว                                               คลิปรายการย้อนหลัง...
 
 
สัตวแพทย์สองแควเตือนภัย                                   คลิปประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
   
เตรียมความพร้อมปศุสัตว์ไทยก้าวไกลสู่สากล                  คลิปเตรียมฯ ย้อนหลัง...

   
คลิปข่าวโทรทัศน์                                                  คลิปข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง...
คลิปปศุสัตว์ช่วยภัยแล้ง                                             คลิปวิเคราะห์ฯ ย้อนหลัง...
 
เส้นทางอร่อย เนื้อ นม ไข่ เมืองสองแคว              คลิปเส้นทางอร่อยฯ ย้อนหลัง...
     
เอกสารเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
             
       
     
 
นายธรรมนูญ ทองสุข
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ข้อมูล GIS
Link ที่เกี่ยวข้อง

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

  

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

Copyright 2015 © Phitsanulok Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Tel. 0-5525-8654 Fax. 0-5525-8532 E-mail : pvlo_phs@dld.go.th