หน้าที่รับผิดชอบ ติดต่อสำนักงาน Q&A
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกยินดีต้อนรับ..พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา..  
เมนูหลัก
Home
ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก
แนะนำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
โครงการงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือเวียน
คำสั่ง/ประกาศ   
  ประกาศกรมปศุสัตว์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข้อสั่งการที่ประชุมกรมปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วาระงานงานประจำเดือน
รวมสถานการณ์ด้านปศุสัตว์
แผนผังเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
รายงานการใช้่จ่ายงบประมาณ 2563(รอบ6 เดือน)
รายงานผลงานประจำปี 2562
  รายงานผลการปฏิบัติงาน e-operation
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 

การช่วยเหลือภัยพิบัติ
คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ประกาศยุติเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ข้อมูลฟาร์ม


สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ในจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลฟาร์มมตรฐานด้านปศุสัตว์
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปศุสัตว์ ok
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
โรงฆ่าที่ได้รับ ฆจส.2
ฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน
ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มแพะเนื่อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่พันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มเป็ดพันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้งมาตรฐาน
สถานที่ฟักไข่

รายงานข้อมูลต่างๆ
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานสภาวะการผลิตปศุสัตว์ 
มาตรการประหยัดพลังงาน
PMQA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

Facekbook
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ
ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ

รวมคลิปข่าว สารคดี ปศุสัตว์
 

ข่าว สารคดี กรมปศุสัตว์

 
  

จำนวนผู้เข้าชม


 
เริ่มนับ 1 มกราคม 2560
 
 
 


 
     
 
.  
 
 
ข่าวกรมปศุสัตว์ วันที่ 1 มี.ค -31 ก.ค.2563 กรมปศุสัตว์และหน่วยงาน จัดโครงการความร่วมมือรณรงค์ปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัข-แมว
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกฯ
การดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงฤดูแล้ง
รายละเอียด รหัสกิจกรรมย่อยของกรมปศุสัตว์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตลาด/สถานที่จาหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
ประกาศกระทรวงเกษตร การตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
 
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 World Rabies Day 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก more ...  
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดสัมมนา “แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมศูนย์ประสานแผนอำเภอ
วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก more ...  
วันที่ 17 มีนาคม 2563 วันที่ เวลา 09.00น. นายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับ การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์)เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 more ...  .
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาตรี  เจริญพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รับมอบหมายเป็นผู้แทน
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ อบต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าว more ...  .
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  นายเทวัญ  รัตนะ  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมรับนโยบายรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร  โพธสุธน) ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก more ...  .
วันที่ 22 มกราคม 2563 นายธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พื้นที่อำเภอนครไทย  เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(22 ม.ค.63) ที่โรงเรียนนาบัววิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” more ...  
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายธรรมนูญ  ทองสุข  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ติดตามโครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ ณ กลุ่มใหญ่ไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก more ...
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 และนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยฯ  วัดร้องยุ้งข้าว ม.9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  more ...
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธิประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การประมูลขายทองตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก รายไตรมาส ขึ้นระบบ egp (รายไตรมาสที่2) ปี 2563  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและคารากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโโครงการ จัดซื้อพันธุ์สัตว์ตามโครงการ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้า พันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทำภัย ปี2563
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยฯ
ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบกับฝนทิ้งช่วงและทุกภัย ปี 2562
 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563) .  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธิประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อรถยนต์) ปี 2563 .  
ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 2 คัน ปี 2563 .
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคา  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมไฟล์งานและผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมสกรีนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคา  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการปศุสัตว์แปลงใหญ่อัจฉริยะ (Smart Farmer Livestock Large Scale Farm)กิจกรรมควายยักษ์เมืองสองแควฯ  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการปศุสัตว์แปลงใหญ่อัจฉริยะ (Smart Farmer Livestock Large Scale Farm) กิจกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ดำฯ  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคา
อีเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมไฟล์งานและผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมสกรีนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมไฟล์งานและผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมสกรีนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมไฟล์งานและผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมสกรีนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมไฟล์งานและผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมสกรีนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาการจัดงาน "มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย"  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก  
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก  
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก  
ประกาศแผนจัดซ์้อจ้างสำนักงานนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562  
     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์
การให้บริการด้านปศุสัตว์
เว็บไซต์แนะนำ

พันธุ์สัตว์
โรคสัตว์
คู่มือการเลี้ยงสัตว์
อาหารสัตว์
วัคซีน
ผสมเทียมพ่อพันธ์สัตว์

คู่มือการให้บริการประชาชน
การขออนุญาติจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ใบอนุญาตนำเข้าขายและผลิตอาหารสัตว์
ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม
คลินิครักษาสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สัตวแพทย์สภา
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย

  เจาะข่าวแซบปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                                                                                          คลิปข่าวย้อนหลัง...
Inside ปศุสัตว์สองแคว                                                                                                             คลิปรายการย้อนหลัง...
 
สัตวแพทย์สองแควเตือนภัย                                                                                           คลิปประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
   
เตรียมความพร้อมปศุสัตว์ไทยก้าวไกลสู่สากล                                                                          คลิปเตรียมฯ ย้อนหลัง...

   
คลิปข่าวโทรทัศน์                                                                                                              คลิปข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง...
คลิปปศุสัตว์ช่วยภัยแล้ง                                                                                                    คลิปวิเคราะห์ฯ ย้อนหลัง...
 
เส้นทางอร่อย เนื้อ นม ไข่ เมืองสองแคว                                                                        คลิปเส้นทางอร่อยฯ ย้อนหลัง...
     
เอกสารเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
             
       
     
 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ข้อมูล GIS
Link ที่เกี่ยวข้อง

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

  

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

Copyright 2015 © Phitsanulok Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Tel. 0-5525-8654 Fax. 0-5525-8532 E-mail : pvlo_phs@dld.go.th