สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
หน้าที่รับผิดชอบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกยินดีต้อนรับ..พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา..  
เมนูหลัก
Home
ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก
แนะนำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงการงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือเวียน
คำสั่ง/ประกาศ   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข้อสั่งการที่ประชุมกรมปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ตารางงานประจำเดือน
ปฏิทินกิจกรรม
รวมสถานการณ์ด้านปศุสัตว์
แผนผังเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน e-operation

การช่วยเหลือภัยพิบัติ
คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ประกาศยุติเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ข้อมูลฟาร์ม


  ข้อมูลฟาร์มมตรฐานด้านปศุสัตว์
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปศุสัตว์ ok
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
โรงฆ่าที่ได้รับ ฆจส.2
ฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน
ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มแพะเนื่อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่พันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มเป็ดพันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้งมาตรฐาน
สถานที่ฟักไข่

มาตรฐานพันธุ์สัตว์เอกลักษณ์
มาตรฐานพันธุ์สุนัขบางแก้ว
  ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวด    สุนัขบางแก้วพิษณุโลก
มาตรฐานพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวร
  ฐานข้อมูลพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวร

รายงานข้อมูลต่างๆ
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานสภาวะการผลิตปศุสัตว์ 
มาตรการประหยัดพลังงาน
PMQA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

Facekbook
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์    
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ
ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ

รวมคลิปข่าว สารคดี ปศุสัตว์
 

ข่าว สารคดี กรมปศุสัตว์

 
  

จำนวนผู้เข้าชม


 
เริ่มนับ 1 มกราคม 2557
 
 


 
 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ...อ่านรายละเอียด..
ใบรับสมัคร ..ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านรายละเอียด..

  รายละเอียด...   
   
คลิปประชาสัมพันธ์งานไถ่ชีวิตโค-กระบือ
 
ประกาศกระทรวงเกษตร การตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
ตารางเป้าหมายจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2560
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกแจ้งขอความร่วมมือเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2560   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรม QGIS 2.18.0 การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
โครงการอบรมการสร้างคลิปเสียงและวีดิโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์งานราชการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำหมันแก่สุนัขแมวไม่มีเจ้าของในทุกพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกแจ้งขอความร่วมมือเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2558
วันที่ 23 เมษายน  2561 เวลา 15.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับทราบแผนการขับเคลื่อนโครงการ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก more ...
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกิจกรรมภายในงาน ,,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว,,ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว more ...
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม อพก.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 เรื่อง,นโยบายแนวทางการขับเคลื่อน “การตลาดนำการผลิตช่วยเกษตรกร”,การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั้งยืน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ more ...
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง ร่วมออกหน่วยโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแจกเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก more ...
วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิรามและเทศบาลตำบลวงฆ้อง จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดห้วยดั้ง หมู่ 10 ต.พรหมพิราม
และ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  กิจกรรมประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัด 
พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า more ...
วันที่ 13 ก.พ.2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟู ฟู สุนัขทรงเลี้ยง มามอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี more ...
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  จัดทำกิจกรรมเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่อง การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ more ...
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธาน (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร smart farmer ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบประณีต" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก more ...
25 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกฤษดา บุญราช รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะรัฐมนตรี และน.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลกและด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ให้การต้อนรับ more ...
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้า ระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดสัตว์ปีก  และการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียงกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง  รวม จำนวน 52 คน more ... 
วันที่ 20-21 ธันวาคม  2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชาติตระการและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทย จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบประณีต"  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก more ... 
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอนครไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2561 more ... 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตร "ปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใบผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)more ..
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาน 2561 ณ ห้องประชุมยูนนาน โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมประชุมจำนวน 116 ราย more ... 
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน หมู่ 8 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี more ... 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 2560 น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ชี้แจง สถานที่รับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่สอง จำนวน 2 กลุ่ม
ณ บ้านประดา ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก more ... 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก more ... 
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก จำนวน 42 คน พนักงานราชการไข้หวัดนกแต่ละอำเภอจำนวน 9 คน โดยได้มอบนโยบายการควบคุมโรค ชี้แจงระเบียบการจ้างและค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำเนินงาน ภารกิจหน้าที่ more ... 
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  โดยมี
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก, คณะกิ่งกาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " more ... 
ในวันที่ 7 กันยายน 2560สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จับมือภาคีเครือข่ายอาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก ภาคเอกชน กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์พิเศษ(exotic pet) กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2560 (world rabies day 2017) more ... 
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายรังสรรค์ เงินวิลัย ปศุสัตว์อาเภอวังทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังทอง ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบลวังทอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอวังทอง สำนักงานประมงอาเภอวังทอง และสานักงานเทศบาลตาบลวังทอง more ... 
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอพรหมพิราม และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบลวงฆ้อง (ตลาดสดหนองตม) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอพรหมพิราม และสานักงานเทศบาลตาบลวงฆ้อง more ... 
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นาย อภิรักษ์ อินทร์สัตยพงศ์ ปศุสัตว์อาเภอชาติตระการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อาเภอชาติตระการ ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบลป่าแดง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานประมงอาเภอชาติตระการ ฝ่ายสาธารณสุขโรงพยาบาลอาเภอชาติตระการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ชาติตระการ สานักงานเทศบาลตาบลป่าแดง และชุดทหารเฉพาะกิจชาติตระการ more ... 
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นาย วิลาศ วังตระกูล ปศุสัตว์อาเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สานักงานปศุสัตว์อาเภอบางกระทุ่ม ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบล บางกระทุ่ม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางกระทุ่ม และสานักงานเทศบาลตาบลบางกระทุ่ม more ... 
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก  และปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลกได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดร่วมใจเทศบาล ๖ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๒และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก more ... 
วันพุธที่ 9  สิงหาคม 2560  สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก   more ... 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00น. นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก, หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสพ.สุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ อำเภอพรหมพิราม และทีมงาน ร่วมประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านบุ่ง ม.5 ตำบลศรีภิรมย์ สมัครเข้าโครงการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก   more ... 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,นายชาตรี เจริญพร ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม, และนายอำเภอพรหมพิราม ร่วมนำเสนอข้อมูลการประกวดธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ ขนาด L  more ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 2 รายการ  
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน  
ประการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรานิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน  
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ปี 2561  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์ จำนวน 2 คัน  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อพัสดุโค-กระบือ จํานวน 2 รายการ  
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการชำรุด จำนวน 3 คัน  
ราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์มาตรฐานเพื่อการผลิตและเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับภาค
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์มาตรฐานเพื่อการผลิตฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ  
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุงของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อพัสดุการเกษตร (โค-กระบือ) จํานวน 2 รายการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ประกาศ การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศ ผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รอบที่ 2  
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ  
ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รอบที่ 2  
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "โครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้งฯ" จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "โครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้งฯ"  
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้วัสดุการเกษตรโดยวิธีประกสดราคาอีเล็คทรานิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม  
สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และสำนักงานที่เป็นก่อสร้างสำเร็จรูป  
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อปศุสัตว์ โค(เพศเมีย) จำนวน 21 ตัว กระบือ(เพศเมีย)จำนวน 8 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาซื้อปศุสัตว์ โค(เพศเมีย) จำนวน 21 ตัว กระบือ(เพศเมีย)จำนวน 8 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 42 รายการ  
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการจัดระเบียบสุนัขแมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร  
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการจัดระเบียบสุนัข แมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร  
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดระเบียบสุนัขแมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร ปี 2558  
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ โครงการจัดระเบียบสุนัข- แมวในสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 8 รายการ  
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุโค-กระบือโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯปี 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558

 
     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์
การให้บริการด้านปศุสัตว์
เว็บไซต์แนะนำ

พันธุ์สัตว์
โรคสัตว์
คู่มือการเลี้ยงสัตว์
อาหารสัตว์
วัคซีน
ผสมเทียมพ่อพันธ์สัตว์

คู่มือการให้บริการประชาชน
การขออนุญาติจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ใบอนุญาตนำเข้าขายและผลิตอาหารสัตว์
ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม
คลินิครักษาสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สัตวแพทย์สภา
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย

  เจาะข่าวแซบปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                         คลิปข่าวย้อนหลัง...
 
Inside ปศุสัตว์สองแคว                                               คลิปรายการย้อนหลัง...
   
 
สัตวแพทย์สองแควเตือนภัย                                   คลิปประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
 
   
เตรียมความพร้อมปศุสัตว์ไทยก้าวไกลสู่สากล                  คลิปเตรียมฯ ย้อนหลัง...
 
   
คลิปข่าวโทรทัศน์                                                  คลิปข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง...
 
คลิปปศุสัตว์ช่วยภัยแล้ง                                             คลิปวิเคราะห์ฯ ย้อนหลัง...
   
เส้นทางอร่อย เนื้อ นม ไข่ เมืองสองแคว              คลิปเส้นทางอร่อยฯ ย้อนหลัง...
       
เอกสารเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
             
       
     
 
นายธรรมนูญ ทองสุข
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ข้อมูล GIS
Link ที่เกี่ยวข้อง

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

  

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

Copyright 2015 © Phitsanulok Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Tel. 0-5525-8654 Fax. 0-5525-8532 E-mail : pvlo_phs@dld.go.th
  
This is the content for Layout Figure Tag
This is the caption for Layout Figure Tag