IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกรอบที่ 1/2562

รอบที่ 2/2562

 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
001 หนังสือแจ้งการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
001 หนังสือแจ้งการอบรม
002 หนังสือขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม
002 หนังสือขออนุมัติการอบรมการเรียน e-learning
003 รายชื่อผู้แจ้งแผนการเรียน
003 รายชื่อผู้เรียน e-learning
004 ลายมือชื่อผู้เข้ารับการเรียน
004 ลายมือชื่อผู้เข้าเรียน e-learning
005 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ข้าราชการ
005 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ข้าราชการ
006 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) พนักงานราชการ
006 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) พนักงานราชการ
007 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ข้าราชการ
007 แบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ข้าราชการ
008 แบบทดสอบหลังเรียน (Prost-test) พนักงานราชการ
008 แบบทดสอบหลังเรียน (post-test)พนักงานราชการ
009 แบบสรุปทดสอบก่อนและหลังการเรียน e-learning
009 แบบสรุปแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
010 หลังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน e-learning
010 หนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน
011 สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน
011 สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน
012 แบบติดตามประเมินผลและการนำไปให้ให้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
012 แบบติดตามผลการนำไปใช้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
013 แบบติดตามประเมินผลและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
013 แบบติดตามผลการเรียนนำไปใช้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
014 แบบสรุปการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
014 แบบสรุปการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้เกิดประโยชน์
015 ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนของข้าราชการ
015 การจัดทำ cops สรุปจากบทเรียนการแลกเลี่ยนนำไปใช้ประโยนช์
015 -1ใบประกานียบัตรรับรองผลการเรียนของข้าราชการ(ต่อ)
016 ใบประกาศนียบัตรของข้าราชการ
016 ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนของพนักงานราชการ
017 ใบประกาศนีบบัตรของพนักงานราชการ
017 รูปภาพประกอบผลการเรียน e-learning
018 รูปภาพประกอบการเรียนของข้าราชการ
018 รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
019 รูปภาพประกอบการเรียนของพนักงานราชการ
019 แบบฟอร์ม IDP A
020 การรายงานผลการเรียน l-earning
020 แบบฟอร์ม IDP B
021 แบบฟอร์ม IDP (A)
021 หนังสือแจ้งรายงานแผนและผลตามตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร
022 แบบฟอร์ม IDP (B)
022 โครงการที่โดนเด่นของหน่วยงาน
023 หนังสือแจ้งรายงานแผนและผลตามตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร
    024 โครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน