IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกรอบที่ 1/2564

รอบที่ 2/2564

 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
         
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)