IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกรอบที่ 1/2564

รอบที่ 2/2564

 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
         
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
   
  ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา      
001หนังสือแจ้งการอบรม
   
002หนังสือขออนุมัติอบรม
   
003รายชื่อผู้แจ้งแผนการเรียน
   
004ลายมือชื่อผู้เรียน
   
005แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ข้าราชการ
   
006แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) พนักงานราชการ
   
007แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ข้าราชการ
   
008แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) พนักงานราชการ
   
009แบบสรุปแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
   
010หนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน e-learning
   
011สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน
   
012แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
   
013แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
   
014สรุปผลการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
   
015หนังสือแจ้งการติดตามผลการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
   
016บันทึกสรุปบทเรียน e-learning ของข้าราชการ
   
017บันทึกสรุปบทเรียน e-learning ของพนักงานราชการ
   
018ประกาศนียบัตรของข้าราชการ
   
019ประกาศนียบัตรของพนักงานราชการ
   
020รูปภาพประกอบการเรียนe-learningของข้าราชการ
   
021รูปภาพประกอบการเรียน e-learning ของพนักงานราชการ
   
022บันทึกรายงานสรุปผลการเรียน e-learning ของข้าราชการและพนักงานราชการ
   
023แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนา HRD
   
024แบบฟอร์มสรุปผล HRD
   
025หนังสือรายงานลการพัฒนาบุคลากร
   
026โครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน
   
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนา HRD และแบบฟอร์มสรุปผล HRD