แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดาเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
2
 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
ตัวขี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน      
O2 ข้อมูลผู้บริหาร      
O3 อำนาจหน้าที่      
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน      
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน      
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชำสัมพันธ์      
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A      
O9 Social Network      
ตัวขี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี      
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอง 6 เดือน      
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี      
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบติงาน      
การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ      
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ      
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      
O17 E-Service      
ตัวขี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอง 6 เดือน      
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประปี      
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ      
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี      
ตัวขี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี      
ตัวขี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต      
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต      
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตรทุจริต
ตัวขี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการรทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร      
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่่ยงการทุจริตประจำปี      
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต      
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัตนธรรมองค์กร      
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี      
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน      
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      
ตัวขี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตองผู้บริหาร
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ      
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม      
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง      
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน      
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนต้นกับผลประโยชน์ส่วนรวม      
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ