เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
งบทดลองประจำปี 2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
งบทดลองประจำปี 2561
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2561
งบทดลองประจำปี 2562
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 256
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0-5525-8654 โทรสาร 0-5525-8532
E-mail : pvlo_phs@dld.go.th