ข้าราชการ       34  คน
ลูกจ้างประจำ     5    คน
พนักงานราชการ  34 คน
พนักงานจ้างเหมา  31  คน
บุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
อำเภอ 9 อำเภอ
   อ.เมืองพิษณุโลก
   อ.บางกระทุ่ม
   อ.นครไทย
   อ.วังทอง
   อ.บางระกำ
   อ.พรหมพิราม
   อ.วัดโบสถ์
   อ.ชาติตระการ
   อ.เนินมะปราง