....... ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก.....
อ.เมือง
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
ดือนมกราคม 2559
7 ม.ค.59 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 อบต.บ้านกร่าง จ.พิษณุโลก สนง.ปศจ.พล
8 ม.ค.598 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประกวด ไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ปี 2559 บริเวณสนามกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก
สนง.ปศจ.พล
9 ม.ค.59 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ปี 2559 บริเวณสนามกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก
สนง.ปศจ.พล
11-12 ม.ค.59 ฝึกอบรมเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายนำร่องโคเนื้อ ศูนย์วิจัยพัฒนาพันธ์สัตว์
จังหวัดอุทัยธานี
ปศอ.เมือง
12 ม.ค.59 ประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของราชการการ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 ม.ค.59 อบต.ชัยนามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง จัดประชุมผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ตำบลชัยนาม
เพื่อรณรงค์พ่นนำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนกรอบที่1/2559 โดยกำหนดการรณรงค์
ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค.59 อบต.สนับสนุนงบประมาณจ้าง
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศุสัตว์อำเภอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ
อบต.ชัยนาม ปศอ.วังทอง
  ติดตามให้คำแนะรักษาแกะตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแกะตามมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร
และคนยากจนอย่างยั่งยืนของโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ต.แก่งโสภา ปศอ.วังทอง
15 ม.ค.59 จัดกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ สนง.ปศจ.พล กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
  ประชุมติดตามผลการดำิเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กองบัญชาการทหารราบที่4 กลุ่มยุทธฯ
18 ม.ค.59 ้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน?การ?ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่เสนอรับรางวัลชั้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระดับจังหวัด
ที่ว่าการ อ.วัดโบสถ์ ปศอ.วัดโบสถ์
  ร่วมประชุมกับสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนฯ
19 ม.ค.59 ประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ณ สนง.ปศจ.พล สนง.ปศจ.พล
20 ม.ค.59 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559  ครั้งที่ 4” ณ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
  ตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ อำเภอวังทอง ปศจ.พล
22 ม.ค.59 มอบไก่พื้นเมืองและอาหาร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง อำเภอเมือง ปศจ.พล ,ปศอ.เมือง
28 ม.ค.59 ประชุมประจำปีผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์และที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเรือนแพร กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ดือนกุมภาพันธ์ 2559
1 ก.พ.59 ประชุมการจัดงานประกวดกระบือ ห้องประชุม สนง.ปศจ.พล สนง.ปศจ.พิษณุโลก
2 ก.พ.59 มอบไก่พื้นเมืองและอาหาร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนปี 2558/59 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 140 ราย  รวม 2,800 ตัว อ.เืมือง สนง.ปศจ.พล
ปศอ.เมืองพิษณุโลก
1-4 ก.พ.59 อบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำหมู่บ้าน อบต.ปากโทก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ปศอ.เมืองพิษณุโลก
8 ม.ค.59 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรุ่นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
บ้านเกาะคู ม.3 ต.บางกระทุ่ม 1
สนง.ปศจ.พล
ปศอ.บางกระทุ่ม
  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
บ้านนาเมี่ยง ม.9ต.ชัยนาม
สนง.ปศจ.พล
ปศอ.วังทอง
11-12 ม.ค.59 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตรัฐร่วมเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนฯ
ปศอ.ชาติตระการ
12 ก.พ.59 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางระกำ ออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลบางระกำ
เมืองใหม่ อำเภอบางระกำ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินมะปรางฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ปี 2558/2559
"หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่" จำนวนเกษตรกร 58 ราย
ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลไทรย้อย
ปศอ.เนินมะปราง
  ปศุสัตว์อำเภอวังทอง ร่วมกับอบต.แก่งโสภา จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องก้นโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 ณ อบต.แก่งโสภา ปศอ.วังทอง
15 ก.พ.59 อบรมเกษตรกร โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ปี 2558/2559 เกษตรกร 310 ราย รุ่นที่ 1 ณ วัดหน้าพระธาตุ ต.นครไทย ปศอ.นครไทย
16 ก.พ.59 ึปศุสัตว์อำเภอชาติตระการอบรมเกษตรกร ช่วยเหลือภัยแล้ง(หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่) จำนวน 278 ราย อบรมพร้อมดูแบบโรงเรือนแบบพอเพียง(CK model ) ณ ศูนย์ประสานแผนฯ ปศอ.ชาติตระการ
  อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง มาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ปี 2558/59 ณ ศาลาการเปรียญวัด
ท่าหมื่นราม
ปศอ.วังทอง
17 ก.พ.59 ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559  ครั้งที่ 5 ” ณ วัดปากพิงตะวังตก หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
  อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 291 ราย ณ ศูนย์ประสานแผนฯอำเภอ
บางกระทุ่ม
ปศอ.บางกระทุ่ม
  อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง มาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ปี 2558/59 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำอำเภอ
พรหมพิราม
ปศอ.พรหมพิราม
ี่ 18 ก.พ. 59 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านมุง ม.1 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปศอ.เนินมะปราง
  อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 58/59 ณ วัดหนองกะท้าวนครไทย ปศอ.นครไทย
27 ก.พ.59 จัดงานมหกรรมประกวดควายยักษ์ ครั้งที่ 1 ณ ตลาด อตก.พิษณุโลก สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
       
ดือนมีนาคม 2559
3 มี.ค.59 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)พิษณุโลก ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลาง บริหาร
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง ร่วมกับอบต.วังนกแอ่น จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต.วังนกแอ่น ปศอ.วังทอง
5 มี.ค.59 พิธีเปิดงาน ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลผัดไทยวังทอง ปี 59 เวทีกลางว่าที่ทำการอำเภอวังทอง บริหาร
7 มี.ค.59 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมห้องพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัด บริหาร
  ประชุมการพัฒนาเครือข่ายโคเนื้อในพื้นที่รับผิดชอบ เขต6 ห้องประชุม สนง.ปศข.6. เทคโนฯ
  ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2559 ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลาง (772) ยุทธศาสตร์ฯ
8 มี.ค.59 อบรมโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมประกอบพิจารณาใบอนุญาต ห้องประชุม สนง.ปศข.6. คุณภาพสินค้า
9 มี.ค.59 อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มปศุสัตว์ ห้องประชุม สนง.ปศข.6. คุณภาพสินค้า
  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผัง ครั้งที่2 (ผังเมืองรวม) ห้องคอนเวนชั่น1 โรงแรมท็อปแลนด์ ยุทธศาสตร์ฯ
14 มี.ค.59 อบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ห้องประชุมเล็กศูนย์ประสานแผนนครไทย กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ
15 มี.ค.59 ออกตรวจฟาร์มก่อนนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ลูกเล้าบริษัทเบทาโกร ม.10 ต.คุยม่วง ปศอ.บางระกำ
16 มี.ค.59 ฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่อบต.ยางโกลนและอบต.นาบัว อ.นครไทย ปศอ.นครไทย
17 มี.ค.59 พิธีเปิดกีฬาและร่วมกิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ ปี 59 สนามกีฬากลางพิษณุโลก บริหาร
  เยี่ยมเยี่ยมและร่วมทำข่าวพัฒนาการผลิตควายไทยในรูปแบบควายขุนและควายพันธุ์ดีกับทีมงานทีวีข่าวช่อง 5 ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ี่ ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ปศจ.พล
  ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองมะคัง ตำบล ทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
19 มี.ค.59 ทอดผ้าป่าพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลก อาคารพุทฑมณเฉลิมพระเกียรติฯ สามแยกเรือนแพ บริหารทั่วไป
 

จัดงานไก่งวง

ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง สนง.ปศุสัตว์ พล.
19-20 มี.ค.59 งานมหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016 สนามหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏมหาสารคราม เทคโนฯ
21 มี.ค.59 อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ เบื้องต้น พร้อมตรวจรับไก่ไข่ ในโครงการตำบลละ 5 ล้าน(รอบสอง) หมู่ 5 ตำบลบ้านดง อ.ชาติตระการ ปศอ.ชาติตระการ
3 มี.ค 59 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)พิษณุโลก ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลาง หน.กลุ่มยุทธฯ
5 มี.ค 59 พิธีเปิดงาน ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลผัดไทยวังทอง ปี 59 เวทีกลางว่าที่ทำการอำเภอวังทอง บริหาร
7 มี.ค 59 ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 59 ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร (772)  ศาลากลาง ปศจ.พล.
7 มี.ค 59 ประชุมการพัฒนาเครือข่ายโคเนื้อในพื้นที่รับผิดชอบ เขต6 ห้องประชุม สนง.ปศข.6. หน.กลุ่มเทคโนฯ
8 มี.ค 59 อบรมโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมประกอบพิจารณาใบอนุญาตและต่อ ห้องประชุม สนง.ปศข.6. คุณภาพฯ
8 มี.ค 59 เชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก และแข่งขันจักรยาน โรงเรียนแคมป์วนวิทยาคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ บริหาร
8-11 มี.ค 59 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ หน.กลุ่มสุขภาพฯ
8 มี.ค 59 เชิญร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริเวณสถานีรถไฟหนองตม อ.พรหมพิราม เทคโน
9 มี.ค 59 เชิญร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริเวณสถานีรถไฟหนองตม อ.พรหมพิราม เทคโน
9 มี.ค 59 อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มปศุสัตว์ ห้องประชุม สนง.ปศข.6. คุณภาพฯ
9 มี.ค 59 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผัง ครั้งที่2 (ผังเมืองรวม) ห้องคอนเวนชั่น1 โรงแรมท็อปแลนด์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
9 มี.ค 59 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผัง ครั้งที่2 (ผังเมืองรวม) ห้องคอนเวนชั่น1 โรงแรมท็อปแลนด์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
11 มี.ค 59 ประชุมคณะทำงานฯ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการรักษ์น้ำ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เทคโน
14 มี.ค 59 ดำเนินการแก้ไขรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ ศวพ. บรรพต 
14 มี.ค 59 ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
15 มี.ค 59 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเช็คเงินสดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โรงแรมวังจันทน์รีเวอร์วิว  ปศจ.พล.
15 มี.ค 59 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปศจ.พล., อมรรัตน์, อุไร
14-15 มี.ค 59 ร่วมตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ฟาร์ม โรงาน สถานประกอบการอ.เมือง วังทอง บางกระทุ่ม บางระกำ คุณภาพฯ
16 มี.ค 59 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วัดหนองมะคัง ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม สุขภาพ
16 มี.ค 59 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานของนโยบายกระทรวงเกษตรฯ (Zoning) ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก บรรพต 
17 มี.ค 59 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สนง.สหกรณ์จังหวัด บริหาร
17 มี.ค 59 พิธีเปิดกีฬาและร่วมกิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ ปี 59 สนามกีฬากลางพิษณุโลก บริหาร
18 มี.ค 59 เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย,แก้ไขภัยพิบัติ,คณะทำงานประชาสัมพันธ์, ประชุมพระอัฏฐารส สนง.เกษตรและสหกรณ์ หน.ยุทธศาสตร์ฯ 
19 มี.ค 59 ทอดผ้าป่าโครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและบริการสื่อสำหรับคนตาบอด วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ  บริหาร
19 มี.ค 59 ทอดผ้าป่าพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ สามแยกเรือนแพ บริหาร
19-20 มี.ค 59 งาน มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016 สนามหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏมหาสารคราม หน.กลุ่มเทคโนฯ
19-27 มี.ค 59 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ปี 59 สนามหน้าที่ว่าการอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปศจ.พล.
22 มี.ค 59 งาน มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016 ห้องประชุมจุฬามณี 1 สนง.เทศบาลพิษณุโลก หน.กลุ่มเทคโนฯ
23 มี.ค 59 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ฯ พิพิธภัณฑ์ชาวแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ปศจ.พล.
24 มี.ค 59 ฝึกอบรม เรื่องการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ โรงแรมวังจันทน์รีเวอร์วิว  หน.กลุ่มสุขภาพฯ, หน.กลุ่มคุณภาพฯ
24 มี.ค 59 เชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) รุ่นที่ 3 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง ปศจ.พล.
25 มี.ค 59 พิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรตามาตรการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันด้วยระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวแปลงใหญ่ บ้านทุ่งน้ำใส ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม หน.กลุ่มเทคโนฯ
28 มี.ค 59 ประชุมซักซ้อมและชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและควบคุมโรคตลาดนัดโค-กระบือ ห้องประชุม 1 สนง.ปศข.6 หน.กลุ่มสุขภาพฯ, ปศอ.ชาติตระการ, ปศอ.วัดโบสถ์
28 มี.ค 59 ประชุมติดตามสภานการณ์ภัยแล้ง ปี59 ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางพิษณุโลก หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
29 มี.ค 59 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก บริหาร
29-30 มี.ค 59 ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่องการปฏิบัติงานของจนท.ตามพรบ.มาตรฐานสินค้า พ.ศ.2551 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ กลุ่มคุณภาพฯ
30 มี.ค 59 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/59 ห้องพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางพิษณุโลก ปศจ.พล.
30 มี.ค 59 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ อ.ชาติตระการ, นครไทยล พรหมพิราม หน.กลุ่มเทคโนฯ
30 มี.ค 59 ประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ปศจ.พล.
31 มี.ค 59 เชิญร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯและวันข้าราชการพลเรือน ศาลาประชาคม ศาลากลางพิษณุโลก ปศจ.พล., หน.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
ดือนเมษายน 2559