ข่าวย้อนหลัง
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง ร่วมออกหน่วยโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแจกเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก more
วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิรามและเทศบาลตำบลวงฆ้อง จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดห้วยดั้ง หมู่ 10 ต.พรหมพิราม
และ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  กิจกรรมประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัด 
พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า more ...
วันที่ 13 ก.พ.2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟู ฟู สุนัขทรงเลี้ยง มามอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี mor
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  จัดทำกิจกรรมเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่อง การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ more ...
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธาน (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร smart farmer ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบประณีต" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก more ..
25 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกฤษดา บุญราช รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะรัฐมนตรี และน.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลกและด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ให้การต้อนรับ more ...
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้า ระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดสัตว์ปีก  และการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียงกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง  รวม จำนวน 52 คน more ... 
วันที่ 20-21 ธันวาคม  2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชาติตระการและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทย จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบประณีต"  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก more ... 
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอนครไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2561 more ... 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตร "ปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใบผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)more ..
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาน 2561 ณ ห้องประชุมยูนนาน โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมประชุมจำนวน 116 ราย more ... 
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน หมู่ 8 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี more ... 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 2560 น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ชี้แจง สถานที่รับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่สอง จำนวน 2 กลุ่ม
ณ บ้านประดา ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก more ... 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก more ... 
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก จำนวน 42 คน พนักงานราชการไข้หวัดนกแต่ละอำเภอจำนวน 9 คน โดยได้มอบนโยบายการควบคุมโรค ชี้แจงระเบียบการจ้างและค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำเนินงาน ภารกิจหน้าที่ more ... 
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  โดยมี
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก, คณะกิ่งกาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " more ... 
ในวันที่ 7 กันยายน 2560สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จับมือภาคีเครือข่ายอาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก ภาคเอกชน กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์พิเศษ(exotic pet) กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2560 (world rabies day 2017) more ... 
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายรังสรรค์ เงินวิลัย ปศุสัตว์อาเภอวังทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังทอง ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบลวังทอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอวังทอง สำนักงานประมงอาเภอวังทอง และสานักงานเทศบาลตาบลวังทอง more ... 
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอพรหมพิราม และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบลวงฆ้อง (ตลาดสดหนองตม) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอพรหมพิราม และสานักงานเทศบาลตาบลวงฆ้อง more ... 
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นาย อภิรักษ์ อินทร์สัตยพงศ์ ปศุสัตว์อาเภอชาติตระการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อาเภอชาติตระการ ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบลป่าแดง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานประมงอาเภอชาติตระการ ฝ่ายสาธารณสุขโรงพยาบาลอาเภอชาติตระการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ชาติตระการ สานักงานเทศบาลตาบลป่าแดง และชุดทหารเฉพาะกิจชาติตระการ more ... 
นที่ 30 สิงหาคม 2560 นาย วิลาศ วังตระกูล ปศุสัตว์อาเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สานักงานปศุสัตว์อาเภอบางกระทุ่ม ได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดเทศบาลตาบล บางกระทุ่ม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางกระทุ่ม และสานักงานเทศบาลตาบลบางกระทุ่ม more ... 
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก  และปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลกได้เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ณ ตลาดร่วมใจเทศบาล ๖ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๒และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก more ... 
วันพุธที่ 9  สิงหาคม 2560  สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก   more ... 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00น. นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก, หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสพ.สุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ อำเภอพรหมพิราม และทีมงาน ร่วมประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านบุ่ง ม.5 ตำบลศรีภิรมย์ สมัครเข้าโครงการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก   more ... 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,นายชาตรี เจริญพร ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม, และนายอำเภอพรหมพิราม ร่วมนำเสนอข้อมูลการประกวดธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ ขนาด L  more ... 
วันนี้ 4 พฤษภาคม 2560 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าคณะทำงาน E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก (E3การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ) more ... .
วันที่ 5 เมษายน 2560เวลา 8.30 น.ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้ร่วมกันตรวจตลาดสดพิษณุโลกร่วมใจ  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ตามโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และตรงตามหลักสุขอนามัย more ... .
4  เมษายน  2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  โดยท่านปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  ครั้งที่ 1/2560ซึ่งกำหนดจัดการประชุมทุก 3 เดือน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและไก่จากบริษัท ซีพี เบทาโกร ไพโรจน์โพลทรีย์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซีพี  โดยเป็นการ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน  การควบคุมและป้องกันโรค  แจ้งมาตรการและข้อมูลโครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์  more ... .
วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ ป.พัน104 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรค กันป้องกันโรค อาหารและการให้อาหาร และการเลี้ยงและการจัดการปศุสัตว์ พร้อมมอบอุปกรณ์การทำวัคซีนสัตว์ปีกแก่กำลังพลผู้รับผิดชอบด้านปศุสัตว์ตามโครงการเดินตาม
รอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) more ... .
วันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2560” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า
และการ ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ โครงการดังกล่าว ได้จัดพร้อมกันทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก more ... .
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมร่วมกับจังหวัด โดย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงเรียนยางโกลนวิทยา ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมร่วมดำเนินการ more ... .
วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทย รับมอบเป็นหญ้าแห้งตามมาตรการ ด้านการเตรียมความพร้อมรับปัญหาภัยแล้งและการขนส่งเสบียงสัตว์ไปยังคลังเสบียงสัตว์ประจำกลุ่ม เพื่อการสำรองเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ สำหรับเตรียมให้การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัย หญ้าแห้ง คลังเสบียงสัตว์ประจำกลุ่ม 3 แห่ง อ.นครไทย รับโดย อบต.หนองกะท้าว คลังกลุ่มอนุรักษ์กระบือ
ต.ยางโกลน นครไทย และอาคารเก็บหลังที่ว่าการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก more ... .
วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก more ... .
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี
พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
และ น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ more ... .
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์พิษณุโลก ลงพื้นที่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม  เพื่อเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนเพื่อจัดตั้งกลุ่มตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่  และเก็บปัสสาวะโคเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง  ผลการตรวจ ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะ Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมร่วมกับจังหวัด โดย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมร่วมดำเนินการ Read more ... 
วันที่ 11 มกราคา 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งความสุข ช่วงปีใหม่ 2560
สู่ประชาชน โดยเปิดจุดบริการรักษาพยาบาลสัตว์ ทำหมันสัตว์เลี้ยง และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ โดยไม่คิดมูลค่า
Read more ... 
วันที่10มกราคม2560 นายพิษณุ ตุลยะวนิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงสัตว์เล็ก(สัตว์ปีก)ในโรงเรียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งบพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมร่วมกับจังหวัด โดยนายธัชชัย สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น.ณ บ้านนาขุม ตำบลหนองท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Read more
...
 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดสัมมนาโครงการประชุมเสวนาผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2560 โดย น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานในพิธีเปิด เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 300 คน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาพิษณุโลก บริษัทเมืองพลการเกษตร จำกัด Read more ... 
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 นายสุรพล จารุพงศ์ ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปะดา , การดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ม.8 ต.บึงกอก อ.บางระกำ โดยมีรองนายก อบต. ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมให้การต้อนรับ Read more ... 
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมายเกษตรกรในทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น  270  ราย โดยปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมเมย์ ฟลาวเวอร์ จ.พิษณุโลก Read more ... 
วันที่  27 พฤศจิกายน 2559 สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมาณพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ Read more ... 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำคู่มือแผนเผชิญเหตุ(ซักซ้อมแผนบนโต๊ะ) และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและโรคระบาดสัตว์ปีกร้ายแรง ณ สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยในการซักซ้อมแผนครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 11 คน พนักงานราชการ 23 คน Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมร่วมกับจังหวัด โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น.ณ วัดดงกวาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
Read more
...
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 2 รุ่น เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม GGIS 2.18.0” โดยมีนายบรรพต  คำสี ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน เป็นวิทยากร Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เร่งรัดพัฒนาการบำบัดน้ำเสียและการใช้ประโยชน์จากไบโอแก๊ส
ในฟาร์มสุกร  วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและทีมงาน ออกตรวจเยี่ยม
ติดตามการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมร่วมกับจังหวัด โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น.  ณ วัดเสนาสน์ บ้านสวนป่าน ม.๑ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก Read more ...
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ด่านกันกันสัตว์พิษณุโลก จัดพิธีมอบเสบียงอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธาน
Read more ... 
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า วัดราชาธิวาสวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 Read more ... 
วันที่  20  กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย , ผู้แทน ผบ.พล.ร.4 , ปลัดจังหวัดพิษณุโลก , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก , ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม , นายอำเภอบางระกำ, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระกำ, นายก อบต.ชุมแสงสงคราม , ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น  รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปี 2559  ครั้งที่ 12  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ วัดท่ามะขาม หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2559 (World Rabies Day 2016) ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปี 2559  ครั้งที่ 11  ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านศาลเจ้า ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10  ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00-13.00 น. ณ วัดหนองกาดำ หมู่ที่ 11 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางระกำ หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) เป็นประธานเปิดงาน
Read more ... 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมการตรวจโรคสัตว์เบื้องต้นสำหรับพนักงานตรวจโรคสัตว์ เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า โดยมีพนักงานตรวจโรคสัตว์จากท้องถิ่น อำเภอต่างๆ เข้ารับการอบรม รวม 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9  ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00-13.00 น. ณ วัดเกษตรสุข หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรสุข ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
วันที่ 16 มิ.ย. 59  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์) ได้ตรวจ การบริหารจัดการนมโรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลก ณ  โรงเรียนบ้านหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมี นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ รักษาราชการปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นายธวัช พุ่มนาค ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ ร่วมคณะติดตาม
Read more ... 
วันที่ 16 มิ.ย. 59  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์) ได้ตรวจติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดโค กระบือ การผลิตน้ำนมโค การบริหารจัดการนมโรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลก และการผลิตข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ รักษาราชการปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม
Read more ... 
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริฯ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 - 2559) ณ ร.ร.ตชด.บ้านรักไทย ร.ร.ตชด.บ้านนุชเทียน และ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ...
Read more ... 
มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ตลาด อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก (ทุ่งทะเลแก้ว) กิจกรรมในงาน เลือกซื้อสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศ ชมนิทรรศการด้านปศุสัตว์ และเกษตรอื่นๆ
Read more ... 
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นำคณะสื่อมวลชนสถานีเสียงเวียดนาม เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่าง ต.บึงกอก อ.บางระกำ โดยมี ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ และประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ Read more...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559  ครั้งที่ 8 ”  ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดห้วยชัน หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดย นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี 2559  ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559  ณ เทศบาลตำบลชมพู ตำบลชมพู  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก   Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดย นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปี 2559  ครั้งที่ 7  ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559  เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาตอน หมู่ที่ 1 บ้านนาตอน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2559 และเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ระดับเขต 6 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559  ครั้งที่ 6 ”  ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ วัดหนองมะคัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
Read more ... 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 1 ณ  ตลาดอ.ต.ก. ( องค์การตลาดเพื่อการเกษตร จ.พิษณุโลก ( ทุ่งทะแลแก้ว ) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีนายวิทูรัช  ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ หรือควายให้มากขึ้น
Read more ... 
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรด้านการเลี้ยงกระบือ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกระบือแก่เกษตรกร โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 300 ราย โดยมี นายสุทัศน์ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559  ครั้งที่ 5 ”  ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ วัดปากพิงตะวังตก หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
Read more ..
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจัหวัดพิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   Read more ... 
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก โดย น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหาร จากกองพลทหารราบที่ 4 ได้มอบไก่พื้นเมืองและอาหาร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนปี 2558/59 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 140 ราย  รวม 2,800 ตัว Read more ... 
วันพฤหัสบดีที่  28  มกราคม  2559   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์และที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2559  ณ  โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน โดยเป็นการประชุมประจำปีครั้งที่ 2 Read more ... 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก โดย น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 9 ได้มอบไก่พื้นเมืองและอาหาร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนปี 2558/59 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 189 ราย รวม 3,780 ตัว Read more ... 
วันที่ 20 มกราคม 2559 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ งบประมาณ 250,000 บาท หมู่ 8 บ้านดงแตง ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นางสัมฤทธิ์ ขุนบุราณ เป็นผู้ให้ข้อมูล Read more ... 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559  ครั้งที่ 4”  ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559  เวลา 08.00 – 12.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
Read more ... 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 1 ด้านปศุสัตว์) ณ  กองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
Read more ... 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฟรี เพื่อส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. 2559 ให้แก่เกษตรกรและประชาชน ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ,ฉีดยาคุมกำเนิด สุนัขและแมวเพศเมีย ,ถ่ายพยาธิสุนัขและแมว , ทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้ ,และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ นิทรรศการ แจกแผ่นพับการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ โดยไม่คิดมูลค่า
Read more ... 
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดประกวดสุนัขไทยบางแก้ว ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ปี 2559 โดย นายสัตวแพทย์ พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก Read more
วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับ และ นายสัตวแพทย์ อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายและเปิดงาน และมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร (พันธุ์ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ พันธุ์ปลาดุก เมล็ดพันธุ์พืช พืชผักสวนครัว และมอบเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง) พร้อมเยี่ยมนิทรรศการและพบปะเกษตรกร ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Read more  
วันที่ 25 ธค.58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก และเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย รอบที่ 1/59 ณ บ้านวังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก ในกิจกรรมมีฉีดวัคซีนป้องกันโรค การสาธิตการตรวจท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การตรวจโรค แท้งติดต่อ การตรวจพยาธิในมูลสัตว์ โดยได้เชิญผู้สื่อข่าวช่อง 9 อสมท. และช่อง 5 ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือตระหนักและให้ความสำคัญของการฉีดวัคซีนฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพิษณุโลก ทั้งนี้ ช่อง 9 อสมท.ได้ทำสกู๊ปข่าวการเลี้ยงโคแบบปราณีต 20 ตัวบนพื้นที่ 2.5 ไร่ของผู้ใหญ่สังวาลย์ฟาร์มและฟาร์มอื่นๆใกล้เคียงออกเผยแพร ด้วยโดยมีอดีตผู้แทนราษฎรร่วมสังเกตุการณ์เพื่อเก็บข้อมูลไปเป็นแม่แบบขยายผลในอนาคตต่อไป Read more ...   
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นำเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ 100 รายไปศึกษาดูงานการผลิตและค้ากระบือและสินค้าปศุสัตว์ส่งออกชายแดนในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีโปรแกรมเข้าพบปะผู้ส่งออกและดูการส่งออกโค-กระบือ ที่ด่านกักสัตว์เชียงแสน,ชมการส่งออกเนื้อสัตว์แช่แข็งที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน,ประชุมอเสวนากับ หอการค้าเชียงราย (สาขาเชียงแสน)เรื่องการค้าโค กระบือส่งออกที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน, ศึกษาดูงานการค้าส่งออกโค-กระบือ สัตว์ปีก ณ จุดผ่อนปรนแจมป๋อง อ.เวียงแก่น, ประชุมเสวนาการค้า และส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจีนกับปศุสัตว์แขวงบ่อแก้วและด่านกักสัตว์ลาว ด่านกักสัตว์เชียงของ ณ จุดผ่อนปรนฯ และเยี่ยมชมด่านศุลกากรระหว่างประเทศ อ.เชียงของ Read more ...       
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลเอก นิพนธ์  ภารัญนิตย์  ที่ปรึกษาโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  เป็นประธานจัดงานโครงการ รักษ์น้ำ  เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2559 ครั้งที่ 1” ตามแผนปกติของจังหวัด  ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.30 น.  ณ บริเวณแปลงเกษตรกร ของนาง สมบัติ มีเพชร หมู่ 10 บ้านรักชาติ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  Read more ...     
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปี 2559  ครั้งที่ 3  ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00-16.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล หมู่ที่ 5 บ้านวังสาร  ตำบลท่าตาล  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก
Read more ...  
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัด นายเกรียงวิชญ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบล พลายชุมพล ร่วมงานในพิธี มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโค 4 ตัว กระบือ 5 ตัว มอบแก่เกษตรกร ยากจน 9 รายที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ Read more ...  
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.49 น. นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียม ความพร้อม การจัดงาน Kick Offการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม2558 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นายพรรณเลิศ ศิริปาลกะ ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ ร่วมพิธีเปิดงานวันสาธิต "กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูงคุณภาพดี " ณ แปลงนาสาธิตบ้านน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการจ.พิษณุโลก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีและลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตร่วมกับแขก ผู้มีเกียรติและนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ Read more ...  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้โปรแกรม Edraw Mind Map (โปรแกรมสำหรับจัดทำผังมโนทัศน์ หรือ แผนที่ความคิด) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิษณุตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและนายบรรพต คำสี สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯเป็นวิทยากรผู้เข้ารับการอบรม 50 คน Read more ...  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโล ร่วมออก“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หมู่ที่ ๒๗ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมหารือการเตรียม การจัดงาน "มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว" (ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด) ผลการประชุม เบื้องต้นกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 59 กิจกรรมในงานประกอบด้วย (1)การประกวดกระบือทั่วไป5รุ่นผู้&เมีย (2)การประกวดทายาทกระบือหลวง2รุ่นผู้&เมีย (3)การประกวดเขาควาย (4)การแข่งขันชักคะเย่อควาย (5)การจัดแสดงพืชอาหารสัตว์ (6)การประชุมและเสวนา (7)นิทรรศการ (8)ผู้ร่วมงานร่วมส่งบัตรชิงรางวัล โดยทำการคัดเลือกสถานที่ไว้พิจารณาจัดงาน 5 แห่ง Read more ... 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกในฐานะหัวหน้ากลุ่มยุทธ ศาสตร์จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1(ด้านปศุสัตว์) จัดประชุมผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในกลุ่มฯเพื่อ พิจารณาทบทวนโครงการ/งบประมาณ และเตรียมความพร้อมด้านเอกสารแบบ แปลนที่ เสนอของบประมาณ กลุ่มจังหวัดปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป ตระกูลสาหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมประชุมและบรรยายสถานการณ์ ของการพิจารณางบฯในปัจจุบันตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
Read more ... 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงไก่ดำ"แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่สูงลุ่มน้ำภาคภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อ ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก งบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2559 ณ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพมพ.ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ โดยมีนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และพลตรี เลอเกียรติ สุนทรเกส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่น คงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร) ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบพันธุ์ไก่ดำ อาหารสัตว เวชภัณฑ์สัตว์ Read more ...  
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ร่วมตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(สุกร โค ไก่)ที่ห้างMakroสาขาพิษณุโลก เพื่อรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ "ปศุสัตว์OK" Read more ... 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพบปะหารือกับทีมผู้บริหาร CPF สาขาพิษณุโลกในการบูรณาการงานด้านการพัฒนาปศุสัตว์โครงการตามพระราชดำริและ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล
Read more ...  
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม
พร้อมทั้งร่วมเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมด้วย Read more ...  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดออกหน่วยฯ โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วัดบ้านมุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 17 ประชุมติดตามงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลกปี 2558/59 ปศุสัตว์จังหวัดและ หน.ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯเข้าร่วมประชุมและรายงาน สถานการณ์น้ำ,การบริหารจัดการน้ำ,
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง,รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในพื้นที่และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
Read more ..
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถบรรทุก สัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งการตรวจสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดจากการ เคลื่อนย้าย สำหรับตลาดนัดค้าสัตว์ชาติตระการส่วนใหญ่ซื้อขายกระบือ โดยนัดล่าสุดมีกระบือ มาทำการ ซื้อขายประมาณ 250 ตัว Read more ...  
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำรวจเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ การค้า การส่งออกโคกระบือไปจีนทางด่านภู่ดู่ จ.อุตรดิตถ์ ผ่านลาวเข้าจีนทางบก โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางและเมืองผ่าน จากการพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลาว Read more ...  
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯเข้าร่วมประชุมวางแผน
ฝึกอบรมทุกโครงการ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรบนพื้น ที่สูง (พื้นที่เพื่อความมั่นคง/พื้นที่เฉพาะ/โรงเรียน ตชด.)อำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันอังคารที่ 13 ตค.58 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัด ห้อง 772 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม เป็นประธานการประชุม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ งบฯปี 59 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอปรับเปลี่ยนจากงบลงทุนจัดซื้อกระบือ 50 ตัวตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดพิษณุโลก(เดิม)เป็นงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับงบฯปี59 Read more ...  
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว Read more ...  
วันที่ 8 ตุลาคม 2558  นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม Video conference ในประเด็นสถานการณ์น้ำ และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก Read more ...
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนและการใช้อาหารสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค การเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำการตรียมอาหารสัตว์สำรองในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ ตำบลตลุกกระเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 5 ตุลาคม 2558  นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและทีมงาน ออกตรวจโรงงานแปรรูปนมบริษัทพิษณุโลกโกลมิลค์ โรงงานแปรรูปนมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อตรวจสอบการส่งมอบนมโรงเรียนเทอม 1 และแผนการส่งมอบนมโรงเรียน
ช่วงปิดเทอมและstock นม การเก็บรักษา Read more ...  
วันที่ 24 กันยายน 2558 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และทีมงานสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านผสมเทียม
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 15 กันยายน 2558 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอชาติตระการ ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ จนท.ฝ่ายทหาร สื่อมวลชน (ช่อง 9 สมท.)เข้าร่วมตรวจประเมินความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์
และพัฒนากระบือ วิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ พบว่าดำเนินการครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้ว (เงินกู้/ซื้อกระบือ/ตรวจโรค/ปัจจัยการผลิต) อนึ่ง สำหรับกลุ่มอื่นๆอีก 4 กลุ่มก็ดำเนินการแล้วเสร็จเช่นกัน
Read more ...  
วันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายแพะ ระดับจังหวัด
โดยมีนายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี เป้าหมายการประชุมครั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงแพะ อำเภอละ 1 คน ระดับจังหวัด 1 คน รวมจำนวน 10 คน และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้สนใจ การเลี้ยงแพะ-แกะ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน รวม 30 คนจังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ ปศุสัตว์อำเภอนครไทย ร่วมประชุมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 โดยมีท่านรองธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นประธานที่ประชุม ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 Read more ...  
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยโครงการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๐ โดยมี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานจัดงานฯ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ ๑๑ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาปศุสัตว์
บนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เกษตรอำเภอ ผอ.สวนพฤกษศาสตร์ร่มเกล้า ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว ครูใหญ่ รร.ตชด. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน. ป่าไม้ ปศอ.ชาติตระการ และ ปศอ.นครไทย รวม  35 คน Read more ...  
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และผู้สื่อข่าว ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ พิษณุโลกตรวจเยี่ยมและทำข่าวฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์(ไก่ไข่)ในพื้นที่อำเภอวังทอง ของคุณอรนุช  เนาวเกตุ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน Read more ...  
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายวิทูรัช ศรีนาม เป็นประธาน
Read more ...  
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกปศุสัตว์อำเภอ นครไทย และนักข่าวช่อง 9 อสมท.พิษณุโลกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและทำสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ บ้านโป่งสอ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย โดยเยี่ยมติดตามแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหาร โปรตีนแก่นักเรียน 50 กว่าคนปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่ 92 ตัวในระบบกรงตับ กรงละ 3 ตัว(รับมอบมา 100 ตัว) เลี้ยงนาน 56 สัปดาห์แล้ว ยังให้ไข่ในอัตรา 70-80 ฟองต่อวันโรงเรียนใช้เป็นอาหารนักเรียนและจำหน่ายให้แก่ประชาชนใกล้เคียง Read more ...  
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและผู้สื่อข่าวช่อง 9 อสมท.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและทำข่าวการมอบหนังสืออนุญาติการขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 รวมทั้งการให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน การมอบอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ แก่ วัดคลองตาล อ.พรหมพิราม (สงเคราะห์สุนัข 14 ตัว) สุนัขและสถานสงเคราะห์ฯเอกชน"เจียม" ในเขต อ.เมือง (สงเคราะห์สุนัข แมว 83ตัว) อนึ่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบสุนัขชุมชนตามโครงการวัดร่มเย็น ปี 2558 Read more ...  
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรสำหรับผู้ประกอบการ โดยมี นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 75 ราย Read more ...  
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและผู้สื่อข่าวช่อง9 อสมท.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและทำข่าวเจริญรัตน์ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์เป็ดเนื้อบาบารี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่บ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีพ่อแม่พันธุ์เป็ดบาบารีถึง 5,000 ตัว ผลิตลูกเป็ดจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงมีลูกเล้าเครือข่ายผลิตเป็ดเนื้อจำหน่ายไปลาวและจีนตอนใต้
Read more ...  
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและผู้สื่อข่าวช่อง 9 อสมท.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและทำข่าวการพัฒนาโรงฆ่าชำแหละสุกรขนาดเล็กที่ได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาตาม ข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และพรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2535 ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้บริโภคเนื้อที่สะอาดถูกสุขอนามัย ที่เห็นในภาพ เป็นโรงฆ่าชำแหละสุกรอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ชำแหละสุกรเฉลี่ยเดือนละ 75-80 ตัว/เดือน Read more ...  
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลกเร่งรัดการขยายและปรับปรุง พันธุ์แพะเนื้อ ให้มีขนาดใหญ่ ด้วยวิธีเหนี่ยวนำ การเป็นสัดและการผสมเทียมการพัฒนาระบบการเลี้ยงการจัดการสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน แพะเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่ง ที่มีอนาคตดี เนื่องจากมีความต้องการแพะเพื่อ การบริโภค จากต่างประเทศสูง ราคาดี แต่ต้องการแพะขนาดใหญ่ ณ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นำทีมข่าวช่อง9 ทำข่าวการรีดเก็บน้ำเชื้อและการปรับปรุงพันธุ์ไก่ราคาแพงด้วยการผสมเทียมไก่ชนนเรศวร (เหลืองหางขาว)ที่จังหวัดพิษณุโลกโดยความร่วมมือของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์ฯ ผสมเทียมพิษณุโลก ณ ฟาร์มไร่ราชันย์ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลกได้รับความสนใจจากเครือข่ายไก่เหลืองหางขาว จังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างมาก Read more ... 
วันที่ 4 สค.58 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการจัดประชุมรายไตรมาสบริษัทเอกชน
ที่ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ซีพี เบทาโกร เมืองพลการเกษตร 9ไก่ฟู๊ด โรงงานอาหารสัตว์เครือซีพี คาร์กิล และอื่นๆเพื่อซักซ้อมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก กฎระเบียบ กฎหมายใหม่ที่ต้องรู้และปฎิบัติสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ในปัจจุบัน ระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์
Read more ...  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที 4” ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.30 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 46  หมู่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 13.30 น.ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม โดยมี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก Read more ...
นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานจัดงานโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2558  ครั้งที่ 9”  ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00-16.00 น.ณ โรงเรียนบ้านนาเปอะ หมู่ที่ 2  ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก Read more ... 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤต
ภัยแล้ง (ประเด็นการบริหารจัดการ สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก) และลงพื้นที่่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกร Read more ...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง เพื่อบรรเทาภัยแล้งตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก เบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือ 2 อำเภอ คือ อ.วังทอง ประมาณ 150 ฟ่อน และ อ.เนินมะปราง ประมาณ 100 ฟ่อน Read more ... 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ชลประทาน
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรฯ และการพิจารณายกเลิกพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจภาคเกษตรสินค้า เกษตรแปลงใหญ่ฯ Read more ... 
สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันนี้(17 ก.ค.58)ณ ที่วัดวังหิน ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ จัดตั้งธนาคารโค กระบือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนมีโอกาสมีโค กระบือไว้ใช้แรงงาน และผลิตลูกโคกระบือเป็นของตนเอง
Read more ...  
วันที่ 3 กค.58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเสวนาผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ และการบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รวมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 180 คน ณ โรงแรมเมฟลาวเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบข้อปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบ การฟาร์มมาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานฆจส.2 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด โปรแกรมการตรวจและตารางเก็บตัวอย่างในรอบปี ทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน
Read more ...  
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยตรวจราชการ ณ อบต.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับและบรรยายการบริหารจัดการน้ำ ส่วนราชการต่างๆ ประชาชน ร่วมต้อนรับ และจัดเต้นท์นิทรรศการ ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดเต้นท์ กระบือยักษ์ ไก่นเรศวร ไก่ดำ นิทรรศการ Read more ... 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเปิดงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการบริการสุขภาพสัตว โดยมี ท่านวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี์ ณ บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในงานมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะการถ่ายพยาธิให้แก่ลูกสัตว์
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Read more ...
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ในพื้นที่ตำบลบ่อภาค(บ้านนุชทียน/บ้านรักไทย) อำเภอชาติตระการ และ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำ
เพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอชาติตระการ
Read more ... 
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกประชุมวางแผนการสำรวจข้อมูลการเพาะปลูกและความต้องการ อาชีพทดแทนในช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ตามนโยบายการบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร Read more ... 
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
Read more ... 
วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงาน พอ.สว. ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ม.17 บ้านปลายนา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีประชาชนมารับบริการด้านสุขภาพสัตว์ 84 ราย อนึ่งสำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำ แบ่งเป็น 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน และตำบลหนองกุลา มี 22 หมู่บ้าน Read more ...  
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดออกหน่วย“โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 8)” ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นาย จักริน เปลี่ยนวงษ์ เป็นประธานและเยี่ยมชมสถานี
การให้บริการด้านปศุสัตว์ โดยมี น.สพ. พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ Read more ... 
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผวจ.พิษณุโลก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติไปเยี่ยมชมกิจการควายยักษ์ ที่บิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีคุณสมบัติ ทำละเอียด เจ้าของฟาร์ม นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก Read more ... 
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและปศุสัตว์อำเภอนครไทย ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 59 ราย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกรณีมีข้อร้องเรียนไปศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกว่าผู้เลี้ยงสุกร ขายสุกรเป็นให้เขียงฯไม่ได้ เนื่องจากเขียงไม่ชำแหละสุกรกลัวถูกจับเพราะยังไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้อง มติที่ประชุมให้เร่งรัดการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร จำนวน 15 แห่ง
Read more ...
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยการ ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 33 คน หลักสูตร “การสร้างคลิปเสียงและวิดิโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์งานราชการ” Read more ... 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงาน "วันประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ปศุสัตว์เขต 6 และปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโรงฆ่าชำแหละสุกรของเอกชนในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการขออนุญาตตั้งและดำเนินการอย่างถูกต้อง อนึ่ง ผลจากการส่งเสริมพัฒนาโรงฆ่าชำแหละสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลกให้มีมาตรฐานและถูกต้อง ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 Read more ...
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก และ น.สพ.พิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
Read more ... 
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ วางแผนการจัดทำคลิปข่าวประชาสัมพันธ์ทาง social media  ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงศ์ เป็นประธาน Read more ...  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 น.สพ.พิษณุ  ตุลยวณิชย์ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาด้านปศุสัตว์และการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ในพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรีจรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการและคณะให้เกียรติต้อนรับและ
ร่วมสนทนาและดูสถานที่ Read more ... 
นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานจัดงานโครงการคลินิก เกษตร เคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ปี 2558 ครั้งที 3” โดยมี น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมงานในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ วัดคลองเมือง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
จังหวัดพิษณุโลกจัดออกหน่วย“โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 7) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 บ้านห้วยตีนตั่ง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นาย จักริน เปลี่ยนวงษ์ เป็นประธานและเยี่ยมชมสถานีการให้บริการด้านปศุสัตว์ โดยมี น.สพ. พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และนายอรรถชา ณ เชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอนครไทย ร่วมให้การต้อนรับ  Read more ...  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อน รับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ในการตรวจราชการภัยแล้ง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลกและดูงานของกรมส่งเสริมการเกษตร บ้านทับยายเชียง ม.5 ต.ทับยายเชียงอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  Read more ...  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมออกหน่วยกับจังหวัดพิษณุโลกจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6” ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ วัดบ้านซำรัง หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลกโดย
มี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน Read more ... 
วันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดย น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าการก่อสร้างฝาย (Check Dam)เสริมระบบนิเวศส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริเพื่อถวายในหลวง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก Read more ...  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดงานแถลงข่าวโครงการจัดสวัสดิภาพแก่ สุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 Read more ...    
นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ไปเยี่ยมและประสานงานการส่งเสริมพัฒนางานปศุสัตว์ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ พิษณุโลก Read more  
จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสุนัขแมว ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ศาลากลางจังหวัดโดยมีนายวิทูรัช ศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน Read more ...  
นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี การปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม และคุณสมบัติ ทำละเอียด เจ้าของบิ๊กไอซ์ ฟาร์มควายไทย ร่วมบันทึกวิดีทัศน์ Read more ...   
นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนี้ได้เชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานราชการ Read more...