ข่าวย้อนหลัง
   
   
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิด ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  more ...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย  ตำบลห้วยเฮี้ย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด  "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมด้วย  นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอนครไทย เดินทางมาให้การต้อนรับ  
 more ...
นที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์ จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดคลองช้าง บ้านคลองช้าง ม.5 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ในการนี้ ปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และวัสดุปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ปีก more ...
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานที่จำหน่่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดีในการจำหน่าย มีระบบตรวจสอบย้อนกลับฟาร์ม และสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้มาตรฐาน ณ เทสโก้ โลตัสเอ็กช์เพรส สาขาบางระกำ more ...
นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 8 /2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก more ...
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก  โดยจัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดำเนินการ ให้บริการ รักษาพยาบาล สัตว์เบื้องต้น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวให้บริการฉีดยา กำจัดพยาธิภายใน และภายนอกให้กับสุนัข มีประชาชนให้ความสนใจเข้าติดต่อขอรับบริการ จำนวนมาก more ...
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2พิษณุโลก จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies Day) ประจำปี พ.ศ.2561  โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า more ...
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 more ...
วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ที่วัดวังขวัญ หมู่ 2 บ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561 more ...
วันที่ 23 เมษายน  2561 เวลา 15.00 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับทราบแผนการขับเคลื่อนโครงการ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก more ...
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกิจกรรมภายในงาน ,,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว,,ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว more ...
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม อพก.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 เรื่อง,นโยบายแนวทางการขับเคลื่อน “การตลาดนำการผลิตช่วยเกษตรกร”,การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั้งยืน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ more ...
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง ร่วมออกหน่วยโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแจกเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก more
วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิรามและเทศบาลตำบลวงฆ้อง จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดห้วยดั้ง หมู่ 10 ต.พรหมพิราม
และ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  กิจกรรมประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัด 
พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า more ...
วันที่ 13 ก.พ.2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟู ฟู สุนัขทรงเลี้ยง มามอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี mor
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  จัดทำกิจกรรมเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่อง การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ more ...
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายอรรถชา ณ เชียงใหม่ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธาน (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร smart farmer ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบประณีต" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก more ..