โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2558
 
ขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ(ผสมเทียม)
 
กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
 
ฟาร์มเครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดี
 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์
 
สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 
บำบัดรักษาโรคสัตว์
 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลสถานพยาบาลสัตว์
 
ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก
 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
 
ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์
 
เฝ้าระวังสารตกค้าง ( Monitoring plan )
 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
 
ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ
 
พัฒนาโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
 
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลโรงฆ่าสัตว์และร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์
 
พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ
 
สายใยรักแห่งครอบครัว
 
โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
 
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ
 
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
 
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
 
โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์
 
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก
 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
 
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)