การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อน
(DLD Co - ordinator:DLD-C)
รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อน
(DLD Co - ordinator:DLD-C)
 
รอบที่ 1/2566
 
รอบที่ 2/2566
 
 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่
     ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 
2.แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการการประชุมให้แก่หน่วยงานในจังหวัด
3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการการประชุมให้แก่หน่วยงานในจังหวัด  
 
     3.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
     3.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
 
     3.2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
     3.2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 
     3.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมือวันที่ 29 มีนาคม 2566
     3.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมือวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงาน
    ต่างๆ ภายในจังหวัด
     3.4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 
    4.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator:DLD-C) ครั้งที่ 1
     3.5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
 
    4.2 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator:DLD-C) ครั้งที่ 2
     3.6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมือวันที่ 22 กันยายน 2566
 
    4.3 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator:DLD-C) ครั้งที่ 3
4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
   และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด
 
 
5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์
     4.1 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
 
6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจฯ
     4.2 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 
 
     4.3 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
 
     4.4 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 
 
     4.5 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
 
 
     4.6 ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 9/2566 เมือวันที่ 22 กันยายน 2566
 
 
5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์  
              5.1 ความสำเร็จในการดำเนินขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์  
                  5.1.1 โครงการฟาร์มเครือข่ายฟสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
              5.2 ความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การเฝ้าระวังและปราบปราม
         การกระทำผิดกฎกมายด้านปศุสัตว์
 
                  5.2.1 โครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดด้านกฎหมาย
                  5.2.2 โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
              5.3 ความสำเร็จในการบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
          และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
 
                  5.3.1 โครงการจัดประกวดกระบือ ในงาน "ควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 6 และรำลึก
                 วันอนุรักษ์ควายไทย" ประจำปี 2566
       
6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจฯ  
              6.1 โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
              6.2 โครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดด้านกฎหมาย
              6.3 โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสียง
 
          6.4 โครงการจัดประกวดกระบือ ในงาน "ควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 6 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย
           ประจำปี 2566