*** ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก***
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
001- สถานพยาบาลสัตว์
021- โรงฆ่าสัตว์
041- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศพก.)
051- พื้นที่เสียงอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก
002- สถานพักพิงสุนัข
022- โรงฆ่าสุกร
 
052- สัตว์ปีกในโรงเรียน
   
023- โรงฆ่าโค    
   
024- โรงฆ่าไก่เนื้อ
   
025- ฟาร์มไก่เนื้อ
   
026- ฟาร์มไก่ไข่
   
027- ฟาร์มสุกร
   
028- โรงงานอาหารสัตว์
   
029- สถานจำหน่ายเนื้อสัตว์  
จัดทำโดย... กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก