IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกรอบที่ 1/2565

รอบที่ 2/2565

 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
     
   
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
  ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
   
001หนังสือแจ้งการเรียนตามโครงการพัฒนาบุคลากร
   
002หนังสือขออนุมัติการเรียน
   
003รายชื่อผู้แจ้งแผนการเรียน
   
004ลายมือชื่อผู้เรียน
   
005แบบทดสอบก่อนเรียนของข้าราชการ
   
006แบบทดสอบก่อนเรียนของพนักงานราชการ
   
007แบบทดสอบหลังการเรียนของข้าราชการ
   
008แบบทดสอบหลังการเรียนของพนักงานราชการ
   
009แบบสรุปแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน
   
010หนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน
   
011สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน
   
012แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
   
013แบบติดตามประเมินการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
   
014สรุปผลการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์
   
015บันทึกสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการ
   
016บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานราชการ
   
017ใบประกาศนียบัตรของข้าราชการ
   
018ใบประกาศนียบัตรของพนักงานราชการ
   
019รูปภาพประกอบการเรียนข้าราชการ
   
020รูปภาพประกอบการเรียนของพนักงานราชการ
   
021บันทึกรายงานสรุปผลการเรียนฯ
   
022แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนา HRD
   
023แบบฟอร์มสรุปผล HRD
   
024หนังสือรายงานผลการพัฒนาบุคลากรฯ
   
025โครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน
   
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล (สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก)