IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกรอบที่ 1/2565

รอบที่ 2/2565

 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
     
   
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
  ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
001หนังสือแจ้งการเรียนตามโครงการพัฒนาบุคลากร
001. หนังสือแจ้งการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด
002หนังสือขออนุมัติการเรียน
002. หนังสือขออนุมัติการอบรมโดยการเรียน e-learning
003รายชื่อผู้แจ้งแผนการเรียน
003. รายชื่อผู้แจ้งแผนการเรียน e-learning ของข้าราช
004ลายมือชื่อผู้เรียน
004. ลายมือชื่อผู้เข้าเรียน e-learning
005แบบทดสอบก่อนเรียนของข้าราชการ
005. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ของข้าราชการ
006แบบทดสอบก่อนเรียนของพนักงานราชการ
006. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ของพนักงานราชการ
007แบบทดสอบหลังการเรียนของข้าราชการ
007. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของข้าราชการ
008แบบทดสอบหลังการเรียนของพนักงานราชการ
008. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของพนักงานราชการ
009แบบสรุปแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน
009. แบบสรุปแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน e-learning ของ
010หนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน
010. หนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน e-learning
011สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน
011. สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน
012แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
012. แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
013แบบติดตามประเมินการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
013. แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
014สรุปผลการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์
014. สรุปผลการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์
015บันทึกสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการ
015. บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการ
016บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานราชการ
016. บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานราชการ
017ใบประกาศนียบัตรของข้าราชการ
017. ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเรียน e-learning ของข้าราชการ
018ใบประกาศนียบัตรของพนักงานราชการ
018. ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเรียน e-learning ของพนักงานราชการ
019รูปภาพประกอบการเรียนข้าราชการ
019. รูปภาพประกอบการเรียน e-learning ของข้าราชการ
020รูปภาพประกอบการเรียนของพนักงานราชการ
020. รูปภาพประกอบการเรียน e-learning ของพน้กงานราชการ
021บันทึกรายงานสรุปผลการเรียนฯ
021. บันทึกสรุปผลการเรียน e-learning ของข้าราชการและพนักงานราชการ
022แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนา HRD
022. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนา HRD
023แบบฟอร์มสรุปผล HRD
023. แบบฟอร์มสรุปผล HRD
024หนังสือรายงานผลการพัฒนาบุคลากรฯ
024. สรุปผลการเรียน e-learning และหนังสือรายงานผลกา
025โครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน
025. โครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล (สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก)
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล (สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก)