IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกรอบที่ 1/2566

รอบที่ 2/2566

 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
รายงานแผนและผลการฝึกอบรม
 
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
  ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา     ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
001 หนังสือแจ้งการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1-2566
001 หนังสือแจ้งการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2-2566
002 หนังสือขออนุมัติการเรียน e-learning
002 หนังสือขออนุมัติการเรียน e-learning
003 รายชื่อผู้แจ้งแผนการเรียน e-learning
003 รายชื่อผู้แจ้งแผนการเรียน e-learning
004 ลายมือชื่อผู้เรียน e-learning
004 ลายมือชื่อผู้เรียน e-learning
005 แบบทดสอบก่อนเรียนของข้าราชการ (Pre -test)
005 แบบทดสอบก่อนเรียนของข้าราชการ (Pre -test)
006 แบบทดสอบก่อนเรียนของพนักงานราชการ (Pre -test)
006 แบบทดสอบก่อนเรียนของพนักงานราชการ (Pre -test)
007 แบบทดสอบหลังการเรียนของข้าราชการ (Post-test)
007 แบบทดสอบหลังการเรียนของข้าราชการ (Post-test)
008 แบบทดสอบหลังการเรียนของพนักงานราชการ (Post-test)
008 แบบทดสอบหลังการเรียนของพนักงานราชการ (Post-test)
009 แบบสรุปแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน e-learning
009 แบบสรุปแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน e-learning
010 หนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน e-learning
010 หนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียน e-learning
011 สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
011 สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
012 แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
012 แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของข้าราชการ
013 แบบติดตามประเมินการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
013 แบบติดตามประเมินการพัฒนาและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของพนักงานราชการ
014 สรุปผลการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์
014 สรุปผลการติดตามผลการเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์
015 บันทึกสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ e-learning ของข้าราชการ
015 บันทึกสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ e-learning ของข้าราชการ
016 บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนร e-learning ของพนักงานราชการ
016 บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนร e-learning ของพนักงานราชการ
017 ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเรียน e-learning ของข้าราชการ
017 ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเรียน e-learning ของข้าราชการ
018 ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเรียน e-learning ของพนักงานราชการ
018 ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเรียน e-learning ของพนักงานราชการ
019 รูปภาพประกอบการเรียน e-learning ข้าราชการ
019 รูปภาพประกอบการเรียน e-learning ข้าราชการ
020 รูปภาพประกอบการเรียน e-learning ของพนักงานราชการ
020 รูปภาพประกอบการเรียน e-learning ของพนักงานราชการ
021 บันทึกรายงานสรุปผลการเรียน e-learning
021 บันทึกรายงานสรุปผลการเรียน e-learning
022 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนา HRD
022 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนา HRD
023 แบบฟอร์มสรุปผล HRD
023 แบบฟอร์มสรุปผล HRD
024 หนังสือรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1-2566
024 หนังสือรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2-2566
025 โครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน
025 โครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล (สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก)
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล (สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก)