Q:
เกษตรกรจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปีได้ที่ไหน?
A:
สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทึ่ตนเองอยู่
Q:
 
A: