หรือสแกน QR  code  
แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ปี 2563

  https://forms.gle/VA3m3dG857AUyf9v6 

หรือสแกน QR  code  
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของกรมปศุสัตว์ ปี 2563

 https://forms.gle/fHm39usfP519JNqy9