www dld.go.th
 
ข้อมูลข่าวสาร
 
ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
แผนงาน /โครงการ
เอกสารเผยแพร่
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานการประชุม
สถิติข้อมูลสัตว์
รับสมัครงาน
กฎหมาย / พ.ร.บ.
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครสอบ
สถิติข้อมูลปศุสัตว์
สรุปการประชุมมติคณะรัฐมนตรี
 
เชื่อมโยงหน่วยงาน
 
 

ประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เอกสารประกอบการบรรยาย
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ประกาศขั้นตอนกระบวนการในการบริการ
การจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ/ต่างประเทศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง
หนังสือสำนักงานก.พ.

กฎหมาย /ระเบียบ / คำสั่ง / เอกสารคู่มือ
ตัวชี้วัด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือประชาชนสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมปศุสัตว์
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไฟล์ Presentation ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม     ตามโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
 คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์ ปี 2551
ประกาศเรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง     ของข้อมูลข่าวสารของราชการ
การตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลด้านปศุสัตว์

 
Link ที่เกี่ยวข้อง

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

 

 

พัฒนาเว็บไซต์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ