เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
โครงสร้างองค์กร
 
แผนงาน / โครงการ
 
หน้าที่รับผิดชอบ
ั้กระดานสนทนา
 
ั้แผนผังเว็บไซต์
   
   
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับปศุสัตว์
 
บทความ
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การให้บริการ
ั้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้า
 
ั้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  สถิติสัตว์ / รายงานประจำปี
  ทำเนียบเทศบาล / อบต.ในจังหวัด
  ข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน
  โรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก
  ปฏิทินกิจกรรม
  รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
จำหน่ายวัคซีน
Link ปศุสัตว์
  เช็คเมล์กรมปศุสัตว์
 
เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก
 
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
 
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์
  ระบบบริหารงบประมาณ
 
รายละเอียดเงินเดือน
  ข่าวสารทางราชการกรมปศุสัตว์
 
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
 
สเป็กครุภัณฑ์
 
กระดานสนทนากรมปศุสัตว์
  IT กรมปศุสัตว์
  โครงการ X-Ray สัตว์ปีก
เรื่องอื่นๆ
  สถานีโทรทัศน์
  หนังสือพิมพ์รายวัน
Link ข้อมูลการเดินทาง
  ตรวจสอบเที่ยวบิน
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
 
ตาราเวลาเดินรถ บขส.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เตือนภัยโรคระบาด
  โรคไข้หวัดใหญ่ H1N1
  โรคสัตว์หลังน้ำท่วม

กาฬโรค Plague

ข่าวปศุสัตว์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ความรู้ด้านปศุสัตว์

โรคสัตว์

  วัคซีน
  การเลี้ยงสัตว์
  มาตรฐานการชันสูตรโรคสัตว์
  ผสมเทียม
  พันธุ์สัตว์
  อาหารสัตว์
  วัตถุดิบอาหารสัตว์
  ยาสัตว์ที่ห้ามใช้
การเคลื่อนย้ายสัตว์ / ซากสัตว์
เรื่องน่ารู้

การดำเนินงานเกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ
ความผิด เกี่ยวกับคอมพิวตอร์ปี 2552
ของกรมปศุสัตว์

การประชุมผ่านระบบ video Conference
แหล่งท่องเที่ยว / ของดีเมืองสอบแคว
 
เช็คเมล์กรมปศุสัตว์
 
เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก
 
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
  เว็บไซต์กรมปศุสัตว์
 
ระบบบริหารงบประมาณ
   
 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 รับเรื่องร้องเรียน
 Link ที่เกี่ยวข้อง
ตู้จัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
  ระบบ e-service
  ระบบตรวจสอบย้อนหลัง
 
สวัสดีการรักษาพยาบาล
ศูนย์กลางองค์ความรู้
  ั้โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ
 
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร
 
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 
ระบบ GFMIS
 
ยื่นภาษีผ่าน Internet
  ศูนย์ข้อมูลอวกาศ
 
จัดซื้อ-จัดจ้างกรมบัญชีกลาง
 
การบริหารความเสี่ยงและการรักษา
ความปลอดภัย
 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารภาครัฐ
 
การขึ้นทะเบียนสัตว์
ที่ตั้งสำนักงาน
   
Copyright 2004 © Phitsanulok Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Tel. 0-5525-8654 Fax. 0-5525-8532 E-mail : pvlo_phs@dld.go.th