เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
งบทดลองประจำปี 2566
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565
 
งบทดลองประจำปี 2565
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565
งบทดลองประจำปี 2564
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0-5525-8654 โทรสาร 0-5525-8532
E-mail : pvlo_phs@dld.go.th