วาระงานประจำเดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 
   
ตารางวาระงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ปี 2566