คำสั่ง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ปี 2560
 
คำสั่งที่ 910/2560 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560  
 
ปี 2559
 
คำสั่งที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
   
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก
 
ปี 2560
 
คำสั่งที่ 5290/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำฯ  
     
 
ปี 2559
 
คำสั่งที่ 4972/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559  
คำสั่งที่ 1887/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2559  
คำสั่งที่ 1086/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาวัสดุ (วัสดุการเกษตร) โดยวิธีตกลงราคา  
คำสั่งที่ 938/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก  
     
 
ปี 2558
 
คำสั่งที่ 1106/2558 คำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (คทช.จ.พล.)  
คำสั่งที่ 2253/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิณุโลก  
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์
 
คำสั่งที่ 330/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  

คำสั่งที่ ว 442/เรื่อง มอบอำนาจให้ ผ.อ. ...... ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จำนวน  ๓ คำสั่ง

 
คำสั่งที่ 285/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ระดับจังหวัด  
คำสั่งที่ 859/2558 เรื่อง มอบอำาจให้ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  
คำสั่งที่ 737/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  
คำสั่งที่ 619/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  
คำสั่งที่ 381/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
คำสั่งที่ 232/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
คำสั่งที่ 231/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  
คำสั่งที่ 229/2558 เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  
คำสั่งที่ 228/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  
คำสั่งที่ 227/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ชะลอการจำหน่ายสัตว์ประเภทโคเนื้อ-กระบือ ของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์  
คำสั่งที่ 123/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
คำสั่งที่ 122/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์  
คำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  
     
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 
ปี 2558
 
     
คำสั่งที่ 034/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
คำสั่งที่ 035/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
คำสั่งที่ 025/2558 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ/พนักงานราชการและลูกจ้าง  
คำสั่งที่ 026/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  
คำสั่งที่ 017/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิณุโลก  
 
ปี 2559
 
คำสั่งที่ 025/2559 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนยืนยันและตรวจสอบสิทธสวัสดิการรักษาพยาบาล  

คำสั่งที่ 002/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

 
คำสั่งที่ 003/2559 เรื่อ งแต่งตั้งคณะทำงานฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/2559  
คำสั่งที่ 004/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมอบพันธุ์สัตว์ปีกในโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/2559  
คำสั่งที่ 005/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคระบาดสัตว์  
คำสั่งที่ 006/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก  
คำสั้่่งที่ 012/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเภท,ชนิดของรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงาน "มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 1" (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2259)  
คำสั่งที่ 594/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดและประเมินราคาพัสดุชำรุด  
คำสั่งที่ 595/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักหลังที่ 8 แปลงหมายเลข พล.383  
คำสั่งทั่วไป
   
ประกาศ
 
ปี 2559
 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2560  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ปี 2559  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2559  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคระบาดในสนามชนไก่ / สนามซ้อมไก่
     
 
ปี 2558
 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เข้มงวดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก    
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง     
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เตือนภัยเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสุกรดิบ  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเตือนให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเตือนให้ประชชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน