ข้อสั่งการกรมปศุสัตว์
ข้อสั่งการ
สรุปข้อสั่งการที่ประชุมขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ และชี้แจงภารกิจเร่งด่วน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 4-5 เมษายน 2558  
สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรการลดหนี้สินครัวเรือน ตามข้อสั่งการของกรมฯ