ออกใบอนุญาตตั้ง/ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
 

  Laughing ขออนุญาตตั้ง/ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ Laughing

         ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ สามารถติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
หรือยื่นผ่านระบบ E-service ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-258654 โทรสาร 055-258532

        หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตั้ง/ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์      

   การขอตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์มีอายุใช้ได้ 3 ปี นับแต่วันทีที่ออกใบอนุญาต
1. รูปถ่ายขนาด 4X5 ซม.หน้าตรง ไม่สวยหมวก และแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนหน้าวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารแสดงสิทธิที่จะใช้อาคารนั้นเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย โฉนด หรือหนังสือยินยอมการใช้อาคารจากเจ้าของอาคาร
4. ใบรับรองแพทย์
5. สำเนาคำขอดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ หรือสำเนาใบอนุญาตให้ดำเินินการสถานพยาบาลสัตว์
6. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทุกคนในสถานพยาบาลสัตว์นั้น
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ)
8. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ในกรณีย้ายสถานพยาบาลสัตว์
9. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลสัตว์
10. แผนผังสถานพยาบาลสัตว์
11. เวลาทำการของสถานพยาบาลสัตว์ รายชื่อ และเวลาทำการของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
12. กรณีย้ายสถานพยาบาลสัตว์ ต้องคืนใบอนุญาตให้ตั้ง และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ใบเดิม
13. รายละเอียดเกี่ยวกับวัน และเวลาปฏิบัติงานประจำของผู้ดำเนินการในสถานพยาบาลสัตว์ (ในกรณีเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มากกว่าหนึ่งแห่ง)
14. เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบสมรส แบบยืนยันการประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มีอายุใช้ได้ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
.. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ ..
1. รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนหน้าวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน และเวลาปฏิบัติงานประจำในสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่ง (ในกรณีเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์สองแห่ง)
4.สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส เป็นต้น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 30 วัน ที่สำนักงานปศุสัีตว์จังหวัดนครพนม พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าผู้อนุญาตจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
.. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ ..
1. รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนหน้าวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับหมดอายุ)
3. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงสิทธิที่จะใช้อาคารนั้นเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เ่ช่น สัญญาเช่า สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์นั้น

การขอใบแทนใบอนุญาต

การขอใบแทนใบอนุญาตในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
.. เอกสารหลักฐานที่ใช้ ..
1. รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนหน้าวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ
3. ใบกรณีสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย
4. เอกสารอื่น ๆ

 >> เอกสารการขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ << ดาวน์โหลด