*** ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก***
โคเนื้อ
โคนม ไก่เนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
เป็ดเนื้อ
เป็ดไข่
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ฟาร์มมาตรฐานสุกร
ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ      
จัดทำโดย... กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์็ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก