*** เขตพื้นที่ความเหมาะสมการเลี้ยงสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก***
ประกาศกระทรวงเกษตร ประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมการเลี้ยงสัตว์
โคเนื้อ
โคนม ไก่เนื้อ
กระบือ
สุกร
ไก่ไข่
แกะ
แพะ  
จัดทำโดย... กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์็ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก