ร่างโครงการงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

     
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลน จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘

 

โครงการพัฒนากระบือไทยพันธุ์ดีมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในอาเชียน ปี ๒๕๕๙

 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดพิษณุโลกปี ๒๕๕๙