โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2562

1

ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

2

เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม

3

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (FMD)

4

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (BRU/TB/Haemo)

5

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (วัวบ้า แบลคเลค CAE/PPR)

6

สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

7

บำบัดรักษาโรคสัตว์

8

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ

9

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก และการเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า

10

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางอาการและการรณรงค์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

11

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไม่มาตรฐาน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก

12

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์และฟาร์มมาตร

13

ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

14

การรักษาพยาบาล สำหรับคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่และสัตวแพทย์เคลื่อนที่

15

ตรวจสอบ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์

16

ตรวจสอบ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์

17

การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

18

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

19

แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

20

ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ

21

เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

22

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล

23

พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ

24

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็ก

25

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ

26

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

27

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

28

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

29

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

30

สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

31

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

32

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์

34

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม (การบริการผสมเทียมปศุสัตว์จังหวัด)

35

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (อนุรักษ์กระบือ)

36

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (ระยะที่2)

37

ทดสอบโรคในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

38

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

39

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

40

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

41

ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

42

ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์

43

ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์

44

เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan)

45

ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและศูนย์รวบรวมไข่

46

ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

47

สิ่งแวดล้อม

48

ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)

49

ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร

50

การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

51

หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์

52

โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

53

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีกในพื้นที่แปลงใหญ่

54

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย

55

โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก

56

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร