หน้าที่รับผิดชอบ ติดต่อสำนักงาน Q&A
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกยินดีต้อนรับ..พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งล้วนเรือนแพ หวานฉ0y ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา..  
เมนูหลัก
Home
ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก
แนะนำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
โครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือเวียน
คำสั่ง/ประกาศ   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วาระงานงานประจำเดือน
แผนผังเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

รายงานการใช้่จ่ายงบประมาณ ปี 564(รอบ6 เดือน)

รายงานผลงานประจำปี 2563
  รายงานผลการปฏิบัติงาน e-operation ปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

การช่วยเหลือภัยพิบัติ
คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ประกาศยุติเขตให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ข้อมูลฟาร์ม


สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ในจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลฟาร์มมตรฐานด้านปศุสัตว์
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปศุสัตว์ ok
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
โรงฆ่าที่ได้รับ ฆจส.2
ฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน
ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มแพะเนื่อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่พันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มเป็ดพันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้งมาตรฐาน
สถานที่ฟักไข่

รายงานข้อมูลต่างๆ
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานสภาวะการผลิตปศุสัตว์ 
มาตรการประหยัดพลังงาน
PMQA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

Facekbook
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ
ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ

รวมคลิปข่าว สารคดี ปศุสัตว์
 

ข่าว สารคดี กรมปศุสัตว์

 
  

จำนวนผู้เข้าชม


เริ่มนับ 1 มกราคม 2560
 
 
 


 
สารคดีเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 70 วันที่ 2 เมษายน 2567 - โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ จังหวัดพิษณุโลก

จัดประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พิ้นเมือง และประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
"งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2567"
ในว้นที่ 13-14 มกราคม 2567 ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


รายละเอียด...

รายระเอียดประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมือง...
รายระเอียดประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว...
แบบสอบถามผู้รับบริการ
   
ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
ปราชญ์เกษตรด้านโคเนื้อ-กระบือ ดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2565
ปราชญ์เกษตรด้านโคเนื้อ-กระบือ ดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2566
ตลาด/สถานที่จาหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกฯ
การดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงฤดูแล้ง
ประกาศกระทรวงเกษตร การตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
 
  
วันที่​ 19​ มีนาคม​ 2566​ เวลา​ 09.00​ น.​ นายสัตวแพทย์สมศักดิ์​ จิตต​วิสุท​ธิวงศ์​ ปศุสัตว์​จังหวัด​พิษณุโลก​ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกร​จังหวัด ​ประจำจังหวัด​พิษณุโลก​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก more ...  
วันที่ 15 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมการประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ณ บริเวณพระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้จัดการประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ส รวมจำนวน 7 รุ่นอายุ รวม 14 รุ่นๆ ละ 5 รางวัล ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล และการประกวดชิงแชมป์สนาม
จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก คาดหวังว่าจะสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดพิษณุโลกนี้ต่อไป more ...  
วันที่ 14 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมการประกวดไก่ชนพระนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ณ บริเวณพระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้จัดการประกวดไก่ชนพระนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย รวมจำนวน 2 ประเภท คือ (1) การประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย จำนวน 8 รุ่น (2) การประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทยชิงด้วยรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก คาดหวังว่าจะสามารถส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนพระนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดพิษณุโลกนี้ต่อไป more ...  
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชาตรี เจริญพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,ปศุสัตว์อำเภอบางระกำและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมดำเนินการจัดเสวนา "การพัฒนาการผลิตและการตลาดสุนัขบางแก้วสู่ตลาดโลก" ในโครงการเพิ่มขีดตวามสามารถและยกระดับเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม บนฐานอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG (ฺBio-Circular-Green-Economy) more ...  
 
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดประกวดกระบือ ในงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 6  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกวดกระบือ ด้วยวิธิประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ 282/2566 ลว. 16 มกราคม 2566  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการและพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัยในกรงตับ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ทฤษฎีใหม่)     
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ทฤษฎีใหม่)  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธิประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
การให้บริการด้านปศุสัตว์
เว็บไซต์แนะนำ
คู่มือการให้บริการประชาชน
การขออนุญาติจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ใบอนุญาตนำเข้าขายและผลิตอาหารสัตว์
ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม
คลินิครักษาสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สัตวแพทย์สภา
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย
แนะนำโรคด้านปศุสัตว์                                                                                       
   
 เจาะข่าวแซบปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                                                                                          คลิปข่าวย้อนหลัง...
Inside ปศุสัตว์สองแคว                                                                                                             คลิปรายการย้อนหลัง...
สัตวแพทย์สองแควเตือนภัย                                                                                           คลิปประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
เตรียมความพร้อมปศุสัตว์ไทยก้าวไกลสู่สากล                                                                          คลิปเตรียมฯ ย้อนหลัง...

   
คลิปข่าวโทรทัศน์                                                                                                              คลิปข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง...
 
คลิปปศุสัตว์ช่วยภัยแล้ง                                                                                                    คลิปวิเคราะห์ฯ ย้อนหลัง...
 
เส้นทางอร่อย เนื้อ นม ไข่ เมืองสองแคว                                                                        คลิปเส้นทางอร่อยฯ ย้อนหลัง...
     
เอกสารเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
 

  นายสุชาติ มูลสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
055-258654
ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ข้อมูล GIS
Link ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

Copyright 2015 © Phitsanulok Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Tel. 0-5525-8654 Fax. 0-5525-8532 E-mail : pvlo_phs@dld.go.th