หน้าที่รับผิดชอบ ติดต่อสำนักงาน Q&A
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกยินดีต้อนรับ..พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา..  
เมนูหลัก
Home
ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก
แนะนำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
โครงการงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือเวียน
คำสั่ง/ประกาศ   
  ประกาศกรมปศุสัตว์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข้อสั่งการที่ประชุมกรมปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วาระงานงานประจำเดือน
รวมสถานการณ์ด้านปศุสัตว์
แผนผังเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานการใช้่จ่ายงบประมาณ 2564(รอบ6 เดือน)
รายงานผลงานประจำปี 2563
  รายงานผลการปฏิบัติงาน e-operation 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 

การช่วยเหลือภัยพิบัติ
คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ประกาศยุติเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ข้อมูลฟาร์ม


สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ในจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลฟาร์มมตรฐานด้านปศุสัตว์
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปศุสัตว์ ok
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
โรงฆ่าที่ได้รับ ฆจส.2
ฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน
ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน
ฟาร์มแพะเนื่อมาตรฐาน
ฟาร์มไก่พันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มเป็ดพันธุ์มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้งมาตรฐาน
สถานที่ฟักไข่

รายงานข้อมูลต่างๆ
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานสภาวะการผลิตปศุสัตว์ 
มาตรการประหยัดพลังงาน
PMQA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

Facekbook
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ
ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ

รวมคลิปข่าว สารคดี ปศุสัตว์
 

ข่าว สารคดี กรมปศุสัตว์

 
  

จำนวนผู้เข้าชม


เริ่มนับ 1 มกราคม 2560
 
 
 


 

แบบสอบถามผู้รับบริการ


 

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป    
                 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
                                    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
                   

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกฯ
การดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงฤดูแล้ง
ตลาด/สถานที่จาหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
ประกาศกระทรวงเกษตร การตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
 
วันนี้ 15 กรกฎาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี ของจังหวัดพิษณุโลก นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ณ วัดสุดสวาสดิ์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโลก more ...  
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการปล่อยขบวนคณะทำงาน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (LSD) จังหวัดพิษณุโลก  และทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ฉีดวัคซีนประจำตัวสัตว์  ทั้งนี้ ตามแผนและเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 4,400 โดส more ...  
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้ปล่อยขบวนรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสุกร และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
more ...  
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ครู ก.) พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมี นสพ.เทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ more ...  
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 World Rabies Day 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก more ...  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการและพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัยในกรงตับ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ทฤษฎีใหม่)     
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ทฤษฎีใหม่)  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธิประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การประมูลขายทองตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก รายไตรมาส ขึ้นระบบ egp (รายไตรมาสที่2) ปี 2563  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและคารากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโโครงการ จัดซื้อพันธุ์สัตว์ตามโครงการ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้า พันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทำภัย ปี2563
     
     
     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์
การให้บริการด้านปศุสัตว์
เว็บไซต์แนะนำ

พันธุ์สัตว์
โรคสัตว์
คู่มือการเลี้ยงสัตว์
อาหารสัตว์
วัคซีน
ผสมเทียมพ่อพันธ์สัตว์

คู่มือการให้บริการประชาชน
การขออนุญาติจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ใบอนุญาตนำเข้าขายและผลิตอาหารสัตว์
ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม
คลินิครักษาสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สัตวแพทย์สภา
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์
ศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย

แนะนำโรคด้านปศุสัตว์                                                                                       
   
 เจาะข่าวแซบปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                                                                                          คลิปข่าวย้อนหลัง...
Inside ปศุสัตว์สองแคว                                                                                                             คลิปรายการย้อนหลัง...
       
สัตวแพทย์สองแควเตือนภัย                                                                                           คลิปประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
เตรียมความพร้อมปศุสัตว์ไทยก้าวไกลสู่สากล                                                                          คลิปเตรียมฯ ย้อนหลัง...

   
คลิปข่าวโทรทัศน์                                                                                                              คลิปข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง...
 
คลิปปศุสัตว์ช่วยภัยแล้ง                                                                                                    คลิปวิเคราะห์ฯ ย้อนหลัง...
 
เส้นทางอร่อย เนื้อ นม ไข่ เมืองสองแคว                                                                        คลิปเส้นทางอร่อยฯ ย้อนหลัง...
     
เอกสารเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
             
       
     
 

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ข้อมูล GIS
Link ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

Copyright 2015 © Phitsanulok Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก Tel. 0-5525-8654 Fax. 0-5525-8532 E-mail : pvlo_phs@dld.go.th